VREES U NIE VAN DIE HOF VAN DIE HOF nie? KONTAK LAW & MORE!

Appèlprokureur

Dit is algemeen dat een of albei partye nie saamstem met 'n uitspraak in hul saak nie. Stem u nie saam met die uitspraak van die hof nie? Dan is daar 'n opsie om hierdie uitspraak by die appèlhof te appelleer. Hierdie opsie is egter nie van toepassing op siviele aangeleenthede met 'n finansiële belang van minder as EUR 1,750 7 nie. Stem u eerder saam met die uitspraak van die hof? Dan kan u steeds by die hofverrigtinge betrokke raak. U teenparty kan immers ook besluit om te appelleer. Die moontlikheid van appèl word gereguleer in titel XNUMX van die Nederlandse burgerlike proseswet. Hierdie moontlikheid is gebaseer op die beginsel van die hantering van die saak in twee gevalle: in die eerste instansie gewoonlik in die hof en dan in die appèlhof. Daar word geglo dat die hantering van die saak in twee gevalle die kwaliteit van geregtigheid verhoog, asook die vertroue van burgers in die regspleging. Die appèl het twee belangrike funksies: • Beheerfunksie. Vra die hof op appèl om u saak weer en weer volledig te hersien. Die hof kontroleer dus of die regter in eerste instansie die feite korrek vasgestel het, die wet korrek toegepas het en of hy reg beoordeel het. Indien nie, sal die uitspraak van die eerste regter deur die hof ongedaan gemaak word. Dit is moontlik dat u in eerste instansie die verkeerde regsgrondslag gekies het, u verklaring nie voldoende geformuleer het of te min bewyse vir u verklaring gelewer het nie. Die beginsel van volle berusting is dus van toepassing in die appèlhof. Nie net kan al die feite weer aan die hof voorgelê word vir hersiening nie, maar u as appèlparty het ook die geleentheid om die foute wat u in eerste aanleg gemaak het, reg te stel. Daar is ook 'n moontlikheid om u eis te verhoog.

Tom Meevis

Besturende vennoot / advokaat

Ons korporatiewe advokate is gereed vir u

Kennisgewing van wanbetaling

Is iemand nie aan hul ooreenkomste nie? Ons kan aanmanings stuur en regsgedinge hou

Behoorlike ywer

'N Goeie ondersoek van die due diligence bied sekerheid. Ons help u

Aandeelhouersooreenkoms

Wil u, benewens u statute, afsonderlike reëls vir u aandeelhouers opstel? Vra ons vir regshulp

'Ek wou 'n advokaat hê wat altyd gereed is vir my, selfs in die naweke'

Termyn vir appèl As u vir die appèlprosedure by die hof kies, moet u binne 'n sekere tydperk appèl aanteken. Die lengte van die tydperk hang af van die tipe saak. As die uitspraak betrekking het op 'n uitspraak van 'n burgerlike hof, het u drie maande vanaf die datum van die uitspraak om appèl aanhangig te maak. Moes u in eerste aanleg met summiere verrigtinge te doen kry? In daardie geval is 'n tydperk van slegs vier weke van toepassing vir die beroep op die hof. Het die strafhof u saak oorweeg en beoordeel? In daardie geval het u slegs twee weke na die beslissing om na die hof te appelleer. Aangesien die appèlvoorwaardes regsekerheid bied, moet hierdie sperdatums ook streng nagekom word. Die appèltermyn is dus 'n streng sperdatum. Sal daar nie binne hierdie tydperk appèl aangeteken word nie? Dan is jy laat en daarom ontoelaatbaar. Dit is slegs in uitsonderlike gevalle dat appèl aangeteken kan word na die verstryking van die sperdatum. Dit kan byvoorbeeld die geval wees as die oorsaak van die laat appèl die regter se skuld is omdat hy die bevel te laat aan die partye gestuur het.
Die prosedure In die konteks van die appèl is die basiese beginsel dat bepalings rakende die eerste instansie ook op die appèlprosedure van toepassing is. Die appèl word gevolglik met 'n dagvaarding in dieselfde vorm en met dieselfde vereistes as in eerste instansie begin. Dit is egter nog nie nodig om die gronde vir appèl te noem nie. Hierdie gronde hoef slegs in die verklaring van klagtes waarmee die dagvaarding gevolg word, aangebied te word. Gronde vir appèl is alle gronde wat die appellant moet aanvoer om aan te voer dat die betwiste uitspraak van die hof in die eerste instansie tersyde gestel moet word. Daardie dele van die uitspraak waarteen geen gronde voorgehou is nie, sal van krag bly en sal nie meer op appèl bespreek word nie. Op hierdie manier is die debat oor appèl en dus die regstryd beperk. Dit is dus belangrik om 'n beredeneerde beswaar teen die uitspraak in eerste instansie te lewer. Dit is belangrik om in hierdie konteks te weet dat 'n sogenaamde algemene grond, wat daarop gemik is om die geskil tot die volle mate van die uitspraak te bring, nie kan en sal slaag nie. Met ander woorde: appèlgronde moet 'n konkrete beswaar bevat, sodat dit in die konteks van die verdediging vir die ander party duidelik is wat die besware presies is. Die verklaring van klagtes volg op die verdediging. Verweerder op appèl kan ook gronde teen die betwiste uitspraak lewer en reageer op die klagstaat van die appellant. Die verklaring van klagtes en die verklaring van die verdediging beëindig gewoonlik die uitruil van appèlposte. Nadat die skriftelike dokumente uitgeruil is, is dit in beginsel nie meer toegelaat om nuwe gronde aan te bied nie, selfs nie om die eis te verhoog nie. Daarom word bepaal dat die regter nie meer aandag kan gee aan die gronde vir appèl wat na die appèlverklaring of verdediging voorgehou is nie. Dieselfde geld vir die verhoging van die eis. Uitsondering is egter dat 'n grond in 'n later stadium nog toelaatbaar is as die ander party sy toestemming verleen het, die klagte spruit uit die aard van die geskil of 'n nuwe omstandigheid ontstaan ​​het nadat die skriftelike dokumente ingedien is. As uitgangspunt word die geskrewe rondte in eerste instansie altyd opgevolg deur 'n verhoor voor die hof. Daar is 'n uitsondering op hierdie beginsel in die appèl: die verhoor voor die hof is opsioneel en daarom nie algemeen nie. Die meeste sake word dus gewoonlik skriftelik deur die hof besleg. Albei partye kan egter die hof versoek om te verhoor oor hul saak. As 'n party 'n verhoor voor die appèlhof wil hê, sal die hof dit moet toelaat, tensy daar spesiale omstandighede is. In hierdie mate bly die regspraak oor die regspraak voort. Die laaste stap in regsgedinge in appèl is die uitspraak. In hierdie uitspraak sal die appèlhof aandui of die vroeëre uitspraak van die hof korrek was. In die praktyk kan dit tot ses maande of langer duur vir partye om die finale beslissing van die appèlhof in die gesig te staar. As die gronde van die appellant bevestig word, sal die hof die betwiste vonnis tersyde stel en die saak self besleg.
Appèl in die administratiewe hof Stem u nie saam met die beslissing van die administratiewe hof nie? Dan kan jy ook appelleer. As u egter met administratiewe reg te doen het, is dit belangrik om in gedagte te hou dat u in daardie geval eers met ander terme te doen het. Daar is gewoonlik 'n tydperk van ses weke vanaf die tyd dat die uitspraak van die administratiewe regter aangekondig word, waarbinne u appèl kan aanteken. U sal ook ander gevalle moet hanteer waarna u in die konteks van 'n appèl kan draai. Na watter hof u moet gaan, hang af van die tipe saak: • Wet op maatskaplike sekerheid en amptenare. Sake oor sosiale sekerheid en staatsamptenare word in appèl deur die Sentrale Appèlraad (CRvB) hanteer • Ekonomiese administratiewe reg en tugreg. Sake in die konteks van onder meer die Mededingingswet, Poswet, Handelswet en Telekommunikasiewet word in appèl hanteer deur die Kamer van Appèl vir Sake (CBb) • Immigrasiereg en ander aangeleenthede. Die ander sake, insluitend immigrasiegevalle, word in appèl hanteer deur die afdeling Administratiewe jurisdiksie van die Staatsraad (ABRvS).
Na die appèl hou die partye gewoonlik by die uitspraak van die appèlhof en word hul saak op appèl beslis. Stem u egter nie saam met die uitspraak van die hof in appèl nie? Dan is daar die opsie om tot drie maande na die uitspraak van die appèlhof 'n kassas by die Nederlandse Hooggeregshof in te dien. Hierdie opsie is nie van toepassing op besluite van die ABRvS, die CRvB en die CBb nie. Die verklarings van hierdie liggame bevat immers finale vonnisse. Dit is dus nie moontlik om hierdie uitsprake te betwis nie. As die moontlikheid van kassering bestaan, moet daar daarop gelet word dat daar nie ruimte is vir die feitelike beoordeling van die geskil nie. Die gronde vir kassering is ook baie beperk. Per slot van rekening kan kassasie slegs ingestel word in soverre die laer howe die wet nie korrek toegepas het nie. Dit is 'n prosedure wat jare kan duur en hoë koste behels. Dit is dus belangrik om alles uit 'n appèlprosedure te haal. Law & More help u graag hiermee. Per slot van rekening is appèl 'n ingewikkelde prosedure in enige jurisdiksie, wat dikwels groot belange behels. Law & More advokate is kundiges op die gebied van strafregtelike, administratiewe en siviele reg en help u graag met appèlverrigtinge. Het u enige ander vrae? Kontak asseblief Law & More.

Wil u weet wat? Law & More kan u as regsfirma in Eindhoven doen?
Kontak ons ​​dan per telefoon +31 40 369 06 80 of stuur 'n e-pos na:

Mnr. Tom Meevis, advokaat by Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
Mnr. Maxim Hodak, advokaat by & More - maxim.hodak@lawandmore.nl