Bankrotskap versoek

Bankrotskap versoek

'N Bankrotskapsaansoek is 'n kragtige instrument vir skuldinvordering. As 'n skuldenaar nie betaal nie en die eis nie betwis is nie, kan 'n versoekskrif van bankrotskap dikwels gebruik word om 'n eis vinniger en goedkoper in te vorder. 'N Petisie vir bankrotskap kan op versoek van 'n indiener of op versoek van een of meer skuldeisers ingedien word. As daar redes van openbare belang is, kan die Staatsaanklaer ook aansoek doen om bankrotskap.

Waarom lê 'n krediteur bankrotskap in?

As u skuldenaar versuim om te betaal en dit lyk nie of die uitstaande faktuur betaal sal word nie, kan u die bankrotskap van u skuldenaar indien. Dit verhoog die kans dat die skuld (deels) afbetaal sal word. Per slot van rekening het 'n onderneming wat finansiële probleme het meestal nog geld in byvoorbeeld fondse en vaste eiendom. In die geval van bankrotskap, sal dit alles verkoop word vir die realisering van geld om die uitstaande fakture te betaal. 'N Skriftelike petisie van 'n skuldenaar word deur 'n prokureur hanteer. 'N Prokureur moet die hof vra om u skuldenaar bankrot te verklaar. U prokureur dien dit saam met 'n bankrotskappetisie in. In die meeste gevalle sal die regter direk by die hof besluit of u skuldenaar bankrot verklaar word.

Bankrotskap versoek

Wanneer doen u aansoek?

U kan 'n bankrotskap indien indien u skuldenaar:

 • Het twee of meer skuld, waarvan een eisbaar is (die betalingstermyn het verstryk);
 • Het 2 of meer krediteure; en
 • Is in die toestand waarin hy opgehou het om te betaal.

Die vraag wat u gereeld hoor, is of meer as een skuldeiser 'n aansoek om bankrotskap benodig. Die antwoord is nee. 'N Enkele skuldeiser kan ook pas f toeof die bankrotskap van 'n skuldenaar. Die bankrotskap kan egter net wees verklaar deur die hof indien daar meer krediteure is. Hierdie krediteure hoef nie noodwendig mede-aansoekers te wees nie. As 'n entrepreneur om die bankrotskap van sy skuldenaar aansoek doen, is dit genoeg om tydens die verwerking te bewys dat daar verskeie krediteure is. Ons noem dit die 'pluraliteitsvereiste'. Dit kan gedoen word deur verklarings van ondersteuning van ander krediteure, of selfs deur 'n verklaring deur die skuldenaar dat hy nie meer in staat is om sy krediteure te betaal nie. 'N Aansoeker moet dus benewens sy eie eis' steun-eise 'hê. Die hof sal dit kort en bondig verifieer.

Duur van bankrotskapverrigtinge

Oor die algemeen vind die hofverhoor in bankrotskapverrigtinge plaas binne 6 weke nadat die petisie ingedien is. Die besluit volg tydens die verhoor of so gou moontlik daarna. Tydens die verhoor kan die partye 'n vertraging van tot 8 weke kry.

Koste van bankrotskapverrigtinge

Vir hierdie verrigtinge betaal u hofkoste benewens die koste van 'n advokaat.

Hoe ontwikkel die bankrotskapprosedure?

Bankrotskapverrigtinge begin met die indiening van 'n bankrotskap-petisie. U prokureur begin die prosedure deur 'n versoekskrif by die hof in te dien waarin u 'n bankrotskapverklaring namens u vra. U is die versoeker.

Die versoekskrif moet voorgelê word aan die hof in die streek waar die skuldenaar woonagtig is. Om as krediteur om bankrotskap aansoek te doen, moet die skuldenaar verskeie kere opgeroep word en uiteindelik in gebreke bly.

Uitnodiging na die verhoor

Binne 'n paar weke word u prokureur deur die hof uitgenooi om die verhoor by te woon. In hierdie kennisgewing word aangedui wanneer en waar die verhoor sal plaasvind. U skuldenaar sal ook in kennis gestel word.

Stem die skuldenaar nie saam met die bankrotskap nie? Hy of sy kan reageer deur 'n skriftelike verweer of 'n mondelinge verweer tydens die verhoor in te dien.

Die verhoor

Dit is nie verpligtend dat die skuldenaar die verhoor bywoon nie, maar dit word aanbeveel. As 'n skuldenaar nie verskyn nie, kan hy in 'n vonnis bankrot verklaar word.

U en / of u advokaat moet tydens die verhoor verskyn. As niemand tydens die verhoor verskyn nie, kan die versoek deur die regter verwerp word. Die verhoor is nie openbaar nie en die regter neem gewoonlik sy beslissing tydens die verhoor. As dit nie moontlik is nie, sal die besluit so gou moontlik volg, gewoonlik binne 1 of 2 weke. Die bevel word aan u en die skuldenaar en aan die betrokke prokureurs gestuur.

verwerping

As u as skuldeiser nie saamstem met die afgekeurde beslissing nie, kan u appèl aanteken.

toekenning

As die hof die versoek toestaan ​​en die skuldenaar bankrot verklaar, kan die skuldenaar appèl aanteken. As die skuldenaar appèl aanteken, sal die bankrotskap in elk geval plaasvind. Met die beslissing van die hof:

 • Die skuldenaar is onmiddellik bankrot;
 • Die regter stel 'n likwidateur aan; en
 • Die regter stel 'n toesighoudende regter aan.

Nadat die bankrotskap deur die hof verklaar is, sal die (wettige) persoon wat bankrot verklaar is, die verkoop en bestuur van die bates verloor en word hy ongemagtig verklaar. Die likwidateur is die enigste wat nog van daardie oomblik af mag optree. Die likwidateur sal in die plek van die bankrot optree (die persoon wat bankrot verklaar word), die likwidasie van die bankrotskap boedel bestuur en na die belange van die skuldeisers omsien. In die geval van groot bankrotskappe, kan verskeie likwidateurs aangestel word. Vir sommige handelinge moet die likwidateur toestemming by die toesighouer regter aanvra, byvoorbeeld in die geval van die ontslag van personeel en die verkoop van huishoudelike effekte of bates.

In beginsel word enige inkomste wat die skuldenaar tydens die bankrotskap verdien, by die bates gevoeg. In die praktyk doen die likwidateur dit egter in ooreenkoms met die skuldenaar. As 'n privaat individu bankrot verklaar word, is dit belangrik om te weet wat gedek word deur die bankrotskap en wat nie. Eerste noodsaaklikhede en 'n deel van die inkomste word byvoorbeeld nie by die bankrotskap ingesluit nie. Die skuldenaar kan ook gewone regshandelinge verrig; maar die bates van die bankrot is nie hierdeur gebonde nie. Verder sal die likwidateur die beslissing van die hof openbaar maak deur dit by die bankrotskapregister en die Kamer van Koophandel te registreer, en deur 'n advertensie in 'n nasionale koerant te plaas. Die bankrotskapregister sal die uitspraak in die Central Insolvency Register (CIR) registreer en dit in die Staatskoerant publiseer. Dit word ontwikkel om ander moontlike krediteure die geleentheid te gee om die likwidateur aan te meld en hul eise in te dien.

Die toesighouer se taak in hierdie verrigtinge is om toesig te hou oor die proses van bestuur en likwidasie van die insolvente bates en die optrede van die likwidateur. Op aanbeveling van die toesighouer kan die hof gelas om die bankrot te gyselaar hou. Die toesighouer kan ook getuies roep en verhoor. Saam met die likwidateur berei die toesighoudende regter die sogenaamde verifikasievergaderings voor, waar hy as voorsitter sal optree. Die verifikasievergadering vind by die hof plaas en dit is 'n gebeurtenis wanneer die skuldlyste wat deur die likwidateur opgestel is, opgestel word.

Hoe sal die bates verdeel word?

Die likwidateur bepaal die volgorde waarin die krediteure betaal sal word: die volgorde van die rangorde van krediteure. Hoe hoër u ook al is, hoe groter is die kans dat u as krediteur betaal sal word. Die volgorde van rangskikking hang af van die tipe skuldeisers van die krediteure.

Eerstens sal die bates van die bates, sover moontlik, betaal word. Dit sluit die salaris, huur en salaris van die likwidateur na die datum van die bankrotskap in. Die oorblywende saldo gaan na die bevoorregte eise, insluitend belasting op belasting en toelaes. Enige res gaan aan die onversekerde (“gewone”) krediteure. Sodra bogenoemde krediteure betaal is, gaan die res na die ondergeskikte krediteure. As daar nog geld oor is, word dit aan die aandeelhouer (s) uitbetaal as dit 'n NV of 'n BV gaan. In die bankrotskap van 'n natuurlike persoon gaan die res na die bankrot. Dit is egter 'n buitengewone situasie. In baie gevalle is daar nie veel oor vir die onversekerde krediteure nie, wat nog te sê vir die bankrot.

Uitsondering: separatiste

Separatiste is krediteure met:

 • Verbandreg:

Die besigheid of residensiële eiendom is onderpand vir die verband en die verbandverskaffer kan sodanige kollaterale eis in geval van nie-betaling.

 • Pandreg:

Die bank het 'n krediet verleen met die voorwaarde dat indien geen betaling gedoen word nie, dit die pandreg het, byvoorbeeld op die besigheidsvoorraad of die voorraad.

Die eis van 'n separatis (wat die woord alreeds impliseer) is apart van 'n bankrotskap en kan onmiddellik geëis word sonder om dit eers deur 'n likwidateur te eis. Die likwidateur kan egter die separatis vra om 'n redelike tydperk te wag.

Gevolge

Vir u as skuldeiser het die beslissing van die hof die volgende gevolge:

 • U kan nie meer self op die skuldenaar beslag lê nie
 • U of u advokaat sal u eis met dokumentêre bewys aan die likwidateur indien
 • Tydens die verifikasievergadering word die finale lys van eise opgestel
 • U word betaal volgens die skuldlys van die likwidateur
 • Na die bankrotskap kan 'n oorblywende skuld ingevorder word

As die skuldenaar 'n natuurlike persoon is, is dit in sommige gevalle moontlik dat die skuldenaar na die bankrotskap 'n versoek by die hof indien vir die omskakeling van die bankrotskap in skuldherstrukturering.

Vir die skuldenaar het die beslissing van die hof die volgende gevolge:

 • Beslaglegging op alle bates (behalwe benodigdhede)
 • Die skuldenaar verloor die bestuur en verkoop van sy bates
 • Die korrespondensie gaan direk na die likwidateur

Hoe eindig bankrotskapprosedure?

Bankrotskap kan op die volgende maniere eindig:

 • Likwidasie weens 'n gebrek aan bates: As daar nie genoeg bates is om ander dinge as die skuld van bates uit te betaal nie, sal die bankrotskap beëindig word as gevolg van 'n gebrek aan bates.
 • Beëindiging weens ooreenkoms met krediteure: Die bankrot kan 'n eenmalige reëling aan die skuldeisers voorstel. So 'n voorstel beteken dat die bankrot 'n persentasie van die betrokke eis betaal waarteen hy van sy skuld vrygestel word vir die res van die eis.
 • Kansellasie weens die bindende effek van die finale verspreidingslys: dit is wanneer die bates nie voldoende volume het om die onversekerde krediteure te versprei nie, maar die prioriteitskrediteure kan betaal word (deels).
 • Bepaling van die beslissing van die hof beslis deur die beslissing van die Appèlhof
 • Kansellasie op versoek van die bankrot en terselfdertyd die uitspraak van die toepassing van die reorganisasie van die skuldherstrukturering.

Let wel: 'n Natuurlike persoon kan ook weer gedagvaar word vir die skuld, selfs nadat die bankrotskap ontbind is. As 'n verifikasievergadering plaasgevind het, bied die wet geleentheid vir 'n teregstelling, omdat die verslag van die verifikasievergadering u die reg gee vir 'n uitvoeringstitel wat afgedwing kan word. In so 'n geval het u nie meer 'n vonnis nodig om uit te voer nie. Natuurlik bly die vraag; wat kan nog verkry word ná 'n bankrotskap?

Wat gebeur as 'n skuldenaar nie saamwerk tydens die bankrotskap nie?

Die skuldenaar is verplig om saam te werk en die nodige inligting aan die likwidateur te voorsien. Dit is die sogenaamde 'verpligting om in te lig'. As die likwidateur belemmer word, kan hy handhawingsmaatreëls tref soos 'n ondervraging van 'n bankrotskap of 'n gyselaar in 'n aanhoudingsentrum. As die skuldenaar sekere handelinge verrig het voor die bankrotskap, waardeur krediteure minder kans het om skuld in te vorder, kan die likwidateur hierdie dade ongedaan maak ('bankrotcypauliana'). Dit moet 'n wettige handeling wees wat die skuldenaar (die latere bankrot) sonder enige verpligting uitgevoer het voor die verklaring van bankrotskap, en deur die handeling uit te voer het die skuldenaar geweet of moes geweet het dat dit die krediteure tot nadeel sou bring.

In die geval van 'n regsentiteit, as die likwidateur bewyse vind dat die direkteure die bankrot regsentiteit misbruik het, kan hulle privaat aanspreeklik gehou word. Daarbenewens kan u in ons voorheen geskrewe blog lees: Aanspreeklikheid van direkteure in Nederland.

Kontak

Wil u graag weet wat? Law & More kan doen vir jou?
Kontak ons ​​gerus per telefoon op +31 40 369 06 80 of stuur 'n e-pos aan ons:

Tom Meevis, prokureur by Law & More - [e-pos beskerm]
Ruby van Kersbergen, prokureur by Law & More - [e-pos beskerm]

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.