Belangekonflik van die direkteur Beeld

Belangebotsing van die direkteur

Direkteure van 'n maatskappy moet te alle tye gelei word deur die belang van die maatskappy. Wat as direkteure besluite moet neem wat hul eie persoonlike belange behels? Watter belangstelling heers en wat word van 'n direkteur verwag om in so 'n situasie te doen?

Belangekonflik van die direkteur Beeld

Wanneer is daar 'n botsing van belange?

By die bestuur van die maatskappy kan die direksie soms 'n besluit neem wat ook 'n voordeel vir 'n spesifieke direkteur bied. As direkteur moet u na die belange van die maatskappy omsien en nie na u eie persoonlike belang nie. Daar is geen onmiddellike probleem as 'n besluit wat deur die bestuursraad geneem word, daartoe lei dat 'n direkteur persoonlik daarby baat nie. Dit is anders as hierdie persoonlike belang bots met die belange van die maatskappy. In daardie geval mag die direkteur nie aan vergaderings en besluitneming deelneem nie.

In die Bruil-saak het die Hooggeregshof beslis dat daar 'n botsing van belange is as die direkteur nie in staat is om die belange van die maatskappy en sy geaffilieerde onderneming te beskerm op so 'n manier dat daar van 'n heelgetal en onbevooroordeelde direkteur verwag kan word om dit te doen nie a.g.v. die aanwesigheid van 'n persoonlike belang of van 'n ander belang wat nie parallel is met die van die regspersoon nie. [1] By die bepaling of daar 'n botsing van belange is, moet alle tersaaklike omstandighede in ag geneem word.

Daar is 'n kwalitatiewe belangebotsing wanneer die regisseur in verskillende hoedanighede optree. Dit is byvoorbeeld die geval wanneer die direkteur van 'n maatskappy terselfdertyd die teenparty van die maatskappy is omdat hy ook 'n direkteur van 'n ander regspersoon is. Die direkteur moet dan verskeie (botsende) belange verteenwoordig. As daar 'n suiwer kwalitatiewe belang is, word die belang nie deur die reëls van die botsing van belange gedek nie. Dit is die geval as die belang nie verweef is met 'n persoonlike belang van die direkteur nie. 'N Voorbeeld hiervan is wanneer twee groepmaatskappye 'n ooreenkoms aangaan. As die direkteur 'n direkteur van albei maatskappye is, maar nie 'n (indirekte) aandeelhouer is nie of nie 'n ander persoonlike belang het nie, is daar geen kwalitatiewe belangebotsing nie.

Wat is die gevolge van die teenwoordigheid van 'n botsing van belange?

Die gevolge van botsing van belange word nou in die Nederlandse burgerlike wetboek uiteengesit. 'N Direkteur mag nie aan beraadslaging en besluitneming deelneem as hy 'n direkte of indirekte persoonlike belang het wat bots met die belange van die maatskappy en sy geaffilieerde onderneming nie. As gevolglik geen besluit oor die direksie geneem kan word nie, sal die toesighoudende raad daaroor besluit. By gebrek aan 'n toesighoudende raad word die besluit deur die algemene vergadering aanvaar, tensy die statute anders bepaal. Hierdie bepaling is opgeneem in artikel 2: 129 paragraaf 6 vir die openbare maatskappy (NV) en 2: 239 paragraaf 6 van die Nederlandse burgerlike wetboek vir die private maatskappy (BV).

Uit hierdie artikels kan nie afgelei word dat die blote teenwoordigheid van so 'n botsing van belange aan 'n direkteur toeskryfbaar is nie. Hy kan ook nie die skuld kry dat hy in daardie situasie beland het nie. Die artikels bepaal slegs dat die direkteur hom moet weerhou van deelname aan die beraadslagings- en besluitnemingsproses. Dit is dus nie 'n gedragskode wat lei tot straf of voorkoming van 'n botsing van belange nie, maar slegs 'n gedragskode wat voorskryf hoe 'n direkteur moet optree wanneer daar 'n botsing van belange is. Die verbod op deelname aan beraadslaging en besluitneming impliseer dat die betrokke direkteur nie mag stem nie, maar hy kan versoek word om inligting voor die raadsvergadering of die inbring op die agenda van die raadsvergadering. Oortreding van hierdie artikels maak die resolusie egter nietig volgens artikel 2:15, afdeling 1, sub a, van die Nederlandse burgerlike wetboek. Hierdie artikel bepaal dat besluite nietig kan wees as dit strydig is met die bepalings wat die vorming van besluite bepaal. Die aksie tot nietigverklaring kan ingestel word deur enigiemand wat 'n redelike belang het in die nakoming van die bepaling.

Dit is nie net die plig van onthouding wat van toepassing is nie. Die direkteur sal ook inligting verskaf rakende 'n moontlike botsing van belange in 'n besluit wat betyds aan die bestuursraad geneem moet word. Verder volg uit artikel 2: 9 van die Nederlandse burgerlike wetboek dat die botsing van belange ook aan die algemene vergadering van aandeelhouers in kennis gestel moet word. Die wet bepaal egter nie duidelik wanneer die plig om aan te meld nagekom is nie. Dit is dus raadsaam om 'n bepaling hiertoe in die statute of elders op te neem. Die bedoeling van die wetgewer met hierdie wette is om die maatskappy te beskerm teen die risiko dat 'n direkteur deur persoonlike belange beïnvloed word. Sulke belange verhoog die risiko dat die maatskappy 'n nadeel sal hê. Afdeling 2: 9 van die Nederlandse burgerlike wetboek - wat die interne aanspreeklikheid van direkteure reguleer - is onderhewig aan 'n hoë drempel. Direkteure is slegs aanspreeklik in geval van ernstige skuldige gedrag. Die naleving van wettige of wettige botsings van belange is 'n ernstige omstandigheid wat in beginsel lei tot direkteursaanspreeklikheid. 'N Strydige direkteur kan persoonlik ernstig verwyt word en kan dus in beginsel deur die maatskappy aanspreeklik gehou word.

Sedert die gewysigde reëls vir botsing van belange, is gewone verteenwoordiging van toepassing op sulke situasies. Afdelings 2: 130 en 2: 240 van die Nederlandse burgerlike wetgewing is veral belangrik in hierdie verband. Aan die ander kant is 'n direkteur wat op grond van die botsende belange-reëls nie toegelaat word om aan die beraadslagings en besluitneming deel te neem nie, gemagtig om die maatskappy te verteenwoordig in die wetlike uitvoeringshandeling van die besluit. Ingevolge die ou wet het 'n botsing van belange gelei tot 'n beperking van die mag van verteenwoordiging: dat die direkteur nie die maatskappy mag verteenwoordig nie.

Gevolgtrekking

As 'n direkteur 'n botsende belang het, moet hy hom daarvan weerhou om te beraadslaag en besluit te neem. Dit is die geval as hy 'n persoonlike belang het of 'n belang wat nie parallel loop met die belang van die maatskappy nie. As 'n direkteur nie die verpligting om te onthou nie, nakom, kan hy die kans verhoog dat hy deur die maatskappy as direkteur aanspreeklik gehou kan word. Verder kan die beslissing nietig verklaar word deur enigiemand wat 'n redelike belang daarby het. Ondanks die botsing van belange, kan die direkteur steeds die maatskappy verteenwoordig.

Vind u dit moeilik om vas te stel of daar 'n belangebotsing is? Of twyfel u of u 'n belang moet openbaar en die direksie moet inlig? Vra die advokate vir ondernemingsreg by Law & More om u in kennis te stel. Saam kan ons die situasie en die moontlikhede beoordeel. Op grond van hierdie ontleding kan ons u adviseer oor die toepaslike volgende stappe. Ons sal u ook graag advies en hulp bied tydens enige verrigtinge.

[1] HR 29 Junie 2007, NJ 2007 / 420; Jor 2007/169 (Bruil).

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.