Algemene koopvoorwaardes: B2B

Algemene koopvoorwaardes: B2B

As entrepreneur sluit u gereeld ooreenkomste aan. Ook met ander maatskappye. Algemene bepalings en voorwaardes is dikwels deel van die ooreenkoms. Die algemene bepalings en voorwaardes reguleer (regs) onderwerpe wat belangrik is in elke ooreenkoms, soos betalingsvoorwaardes en aanspreeklikhede. As u as entrepreneur goedere en/of dienste koop, het u moontlik ook 'n stel algemene aankoopvoorwaardes. As u dit nie het nie, kan u dit oorweeg om dit op te stel. 'N Prokureur van Law & More sal u graag hiermee help. Hierdie blog sal die belangrikste aspekte van die algemene koopvoorwaardes bespreek en enkele voorwaardes vir spesifieke sektore beklemtoon. In ons blog "Algemene bepalings en voorwaardes: wat u daarvan moet weet" u kan meer algemene inligting lees oor algemene bepalings en voorwaardes en inligting wat van belang is vir verbruikers of maatskappye wat op verbruikers fokus.

Algemene koopvoorwaardes: B2B

Wat is die algemene bepalings en voorwaardes?

Algemene bepalings en voorwaardes bevat dikwels standaardbepalings wat weer vir elke kontrak gebruik kan word. In die kontrak self kom die partye ooreen oor wat hulle presies van mekaar verwag: die kernooreenkomste. Elke kontrak is anders. Die algemene voorwaardes lê die voorwaardes neer. Die algemene bepalings en voorwaardes is bedoel om oor en oor gebruik te word. U gebruik dit as u gereeld dieselfde tipe ooreenkoms aangaan of dit kan doen. Algemene bepalings maak dit baie makliker om nuwe kontrakte aan te gaan, omdat daar nie telkens 'n aantal (standaard) vakke neergelê moet word nie. Koopvoorwaardes is die voorwaardes wat van toepassing is op die aankoop van goedere en dienste. Dit is 'n baie breë konsep. Koopvoorwaardes kan dus gevind word in alle soorte sektore, soos die konstruksiebedryf, die gesondheidsorgsektor en ander dienstesektore. As u aktief is in die kleinhandelmark, is aankope aan die orde van die dag. Afhangende van die tipe onderneming wat uitgevoer word, moet toepaslike algemene bepalings en voorwaardes opgestel word.

By die gebruik van algemene terme en voorwaardes is twee aspekte van groot belang: 1) wanneer kan algemene terme en voorwaardes gebruik word, en 2) wat wel en nie in algemene terme gereguleer kan word nie?

Roep u eie algemene bepalings en voorwaardes op

In die geval van 'n botsing met die verskaffer, kan u op u algemene aankoopvoorwaardes staatmaak. Of u werklik daarop kan staatmaak, hang af van 'n aantal aspekte. In die eerste plek moet algemene bepalings en voorwaardes as van toepassing verklaar word. Hoe kan u dit van toepassing verklaar? Deur in die versoek om kwotasie, bestelling of bestelling of in die ooreenkoms te verklaar, verklaar u dat u algemene aankoopvoorwaardes van toepassing is op die ooreenkoms. U kan byvoorbeeld die volgende sin insluit: 'Die algemene aankoopvoorwaardes van [naam van maatskappy] geld vir al ons ooreenkomste'. As u verskillende soorte aankope hanteer, byvoorbeeld die aankoop van goedere en die kontraktering van werk, en u werk met verskillende algemene voorwaardes, moet u ook duidelik aandui watter stel voorwaardes u toepaslik verklaar.

Tweedens moet u algemene koopvoorwaardes deur u handelsparty aanvaar word. Die ideale situasie is dat dit skriftelik gedoen word, maar dit is nie nodig dat die voorwaardes van toepassing is nie. Die voorwaardes kan ook stilswyend aanvaar word, byvoorbeeld omdat die verskaffer nie betoog het teen die geldigheidsverklaring van u algemene aankoopvoorwaardes nie en daarna die kontrak met u aangaan.

Laastens het die gebruiker van die algemene aankoopvoorwaardes, dit wil sê u as koper, 'n inligtingsplig (artikel 6: 233 onder b van die Nederlandse burgerlike wetboek). Hierdie verpligting word nagekom indien die algemene aankoopvoorwaardes voor of by die sluiting van die ooreenkoms aan die verskaffer oorhandig is. As die oorhandiging van die algemene koopvoorwaardes voor of ten tyde van die sluiting van die kontrak is redelikerwys nie moontlik niekan die verpligting om inligting te verskaf op 'n ander manier nagekom word. In hierdie geval is dit voldoende om aan te dui dat die voorwaardes ter insae lê by die gebruiker se kantoor of by 'n Kamer van Koophandel wat deur hom aangedui is, of dat dit by 'n hofregister ingedien is, en dat dit op versoek gestuur sal word. Hierdie verklaring moet gemaak word voor die sluiting van die kontrak. Die feit dat aflewering nie redelikerwys moontlik is nie, kan slegs in uitsonderlike gevalle aanvaar word.

Aflewering kan ook elektronies geskied. In hierdie geval geld dieselfde vereistes as vir die fisiese oorhandiging. In so 'n geval moet die aankoopvoorwaardes voor of tydens die sluiting van die kontrak beskikbaar gestel word, sodat die verskaffer dit kan stoor en toeganklik is vir toekomstige verwysing. As dit is redelikerwys nie moontlik niemoet die verskaffer voor die sluiting van die ooreenkoms ingelig word waar die voorwaardes elektronies geraadpleeg kan word en dat dit elektronies of andersins op versoek gestuur sal word. Neem asseblief kennis: as die ooreenkoms nie elektronies gesluit word nie, is die toestemming van die verskaffer nodig om die algemene aankoopvoorwaardes elektronies beskikbaar te stel!

As die verpligting om inligting te verskaf nie nagekom is nie, kan u moontlik nie 'n klousule in die algemene bepalings gebruik nie. Die klousule kan dan vernietig word. 'N Groot teenparty kan nie op nietigheid beroep nie weens 'n skending van die verpligting om inligting te verskaf. Die ander party kan egter op redelikheid en billikheid staatmaak. Dit beteken dat die ander party kan argumenteer dat en waarom 'n bepaling in u algemene aankoopvoorwaardes in die lig van bogenoemde standaard onaanvaarbaar is.

Slag om vorms

As u u algemene aankoopvoorwaardes van toepassing verklaar, kan dit gebeur dat die verskaffer die toepaslikheid van u voorwaardes verwerp en sy eie algemene afleweringsvoorwaardes van toepassing verklaar. Hierdie situasie word in die regsjargon 'stryd om vorms' genoem. In Nederland is die hoofreël dat die voorwaardes waarna eers verwys word, van toepassing is. U moet dus verseker dat u u algemene aankoopvoorwaardes van toepassing verklaar en dit so vroeg moontlik oorhandig. Die voorwaardes kan reeds van toepassing verklaar word ten tyde van die versoek om 'n aanbod. As die verskaffer nie u voorwaardes tydens die aanbod uitdruklik verwerp nie, geld u algemene aankoopvoorwaardes. As die verskaffer sy eie bepalings en voorwaardes in die kwotasie (aanbod) insluit en joune uitdruklik verwerp en u die aanbod aanvaar, moet u weer na u aankoopvoorwaardes verwys en die van die verskaffer uitdruklik verwerp. As u dit nie uitdruklik verwerp nie, sal daar steeds 'n ooreenkoms aangegaan word waarop die algemene verkoopsvoorwaardes van die verskaffer van toepassing is! Dit is dus belangrik dat u aan die verskaffer aandui dat u slegs wil saamstem as u algemene aankoopvoorwaardes van toepassing is. Om die kans op besprekings te verminder, is dit die beste om die feit in te sluit dat die algemene koopvoorwaardes in die ooreenkoms geld.

Internasionale ooreenkoms

Bogenoemde is moontlik nie van toepassing as daar 'n internasionale verkoopkontrak is nie. In daardie geval moet die hof moontlik na die Weense verkoopkonvensie kyk. In daardie konvensie geld die 'uitklopreël'. Die hoofreël is dat die kontrak gesluit word en dat die bepalings in die bepalings en voorwaardes waarop ooreengekom is, deel uitmaak van die kontrak. Bepalings van beide algemene voorwaardes wat teenstrydig is, word nie deel van die kontrak nie. Die partye moet dus reëlings tref oor die botsende bepalings.

Kontrakvryheid en beperkings

Kontrakreg word beheer deur die beginsel van kontrakvryheid. Dit beteken dat u nie net vrylik kan besluit met watter verskaffer u 'n kontrak sluit nie, maar ook presies waarop u met daardie party ooreenstem. Nie alles kan egter sonder beperking in die voorwaardes neergelê word nie. Die wet bepaal ook dat en wanneer algemene voorwaardes 'ongeldig' kan wees. Op hierdie manier word verbruikers ekstra beskerming gebied. Soms kan entrepreneurs ook die beskermingsreëls gebruik. Dit word refleksaksie genoem. Dit is gewoonlik klein teenpartye. Dit is byvoorbeeld natuurlike persone wat optree in die uitoefening van 'n beroep of besigheid, soos 'n plaaslike bakker. Dit hang af van die spesifieke omstandighede of so 'n party op die beskermingsreëls kan staatmaak. As 'n aankoopparty hoef u dit nie in u algemene voorwaardes in ag te neem nie, want die ander party is altyd 'n party wat nie 'n beroep op die verbruikersbeskermingsreëls kan doen nie. Die ander party is gereeld 'n party wat gereeld dienste verkoop/lewer of dienste lewer. As u met 'n 'swakker party' sake doen, kan afsonderlike ooreenkomste aangegaan word. As u kies om u standaard aankoopvoorwaardes te gebruik, loop u die risiko dat u nie op 'n sekere klousule in die algemene voorwaardes kan staatmaak nie, omdat dit byvoorbeeld deur u teenparty tot niet gemaak word.

Die wet het ook beperkings op die vryheid van kontrakte wat op almal van toepassing is. Byvoorbeeld, ooreenkomste tussen partye mag nie in stryd met die wet of openbare orde wees nie, anders is dit nietig. Dit geld sowel reëlings in die kontrak self as bepalings in algemene bepalings en voorwaardes. Boonop kan terme nietig verklaar word indien dit onaanvaarbaar is volgens die standaarde van redelikheid en billikheid. Vanweë bogenoemde kontrakteervryheid en die reël dat gemaakte ooreenkomste nagekom moet word, moet die voormelde standaard met selfbeheersing toegepas word. As die toepassing van die betrokke term onaanvaarbaar is, kan dit nietig verklaar word. Al die omstandighede van die spesifieke geval speel 'n rol in die beoordeling.

Watter onderwerpe word in die algemene bepalings en voorwaardes behandel?

In die algemene bepalings en voorwaardes kan u enige situasie waarin u u bevind, verwag. As 'n bepaling nie in 'n spesifieke geval van toepassing is nie, kan die partye saamstem dat hierdie bepaling - en enige ander bepalings - uitgesluit sal word. Dit is ook moontlik om ander of meer spesifieke reëlings in die kontrak self te tref as in die algemene bepalings en voorwaardes. Hieronder is 'n aantal onderwerpe wat in u aankoopvoorwaardes gereguleer kan word.

Definisies

In die eerste plek is dit nuttig om 'n lys definisies in die algemene aankoopvoorwaardes op te neem. Hierdie lys verduidelik belangrike terme wat in die voorwaardes voorkom.

Aanspreeklikheid

Aanspreeklikheid is 'n onderwerp wat behoorlik gereguleer moet word. In beginsel wil u hê dat dieselfde aanspreeklikheidskema op elke kontrak van toepassing is. U wil u eie aanspreeklikheid soveel as moontlik uitsluit. Dit is dus 'n onderwerp wat vooraf in die algemene aankoopvoorwaardes gereguleer moet word.

Intellektuele eiendomsregte

'N Bepaling oor intellektuele eiendom moet ook in 'n paar algemene bepalings ingesluit word. As u argitekte gereeld opdrag gee om konstruksietekeninge en/of kontrakteurs te ontwerp om sekere werke te lewer, wil u hê dat die finale resultate u eiendom is. In beginsel het 'n argitek, as die vervaardiger, die outeursreg op die tekeninge. In die algemene voorwaardes kan byvoorbeeld bepaal word dat die argitek eienaarskap oordra of toestemming gee dat veranderinge aangebring kan word.

Vertroulikheid

As u met die ander party onderhandel of 'n werklike aankoop doen, word (besigheids) sensitiewe inligting dikwels gedeel. Dit is dus belangrik om 'n bepaling in die algemene bepalings en voorwaardes in te sluit wat verseker dat u teenparty nie vertroulike inligting kan gebruik nie (net so).

Waarborge

As u produkte koop of 'n party opdrag gee om dienste te lewer, wil u natuurlik hê dat die ander party sekere kwalifikasies of resultate moet waarborg.

Toepaslike reg en bevoegde regter

As u kontrakterende party in Nederland geleë is en die aflewering van die goedere en dienste ook in Nederland plaasvind, lyk die bepaling van die wet wat op die kontrak van toepassing is, minder belangrik. Om onvoorsiene situasies te voorkom, is dit egter 'n goeie idee om altyd in u algemene bepalings en voorwaardes die wet te noem wat u van toepassing verklaar. Boonop kan u in die algemene bepalings en voorwaardes aandui aan watter hof 'n geskil ingedien moet word.

Kontraktering van werk

Bogenoemde lys is nie volledig nie. Daar is natuurlik baie meer onderwerpe wat in algemene terme en voorwaardes gereguleer kan word. Dit hang ook af van die tipe onderneming en die sektor waarin dit werk. Ter illustrasie gaan ons na 'n aantal voorbeelde van onderwerpe wat interessant is vir die algemene aankoopvoorwaardes in geval van kontraktering vir werk.

Kettingaanspreeklikheid

As u as skoolhoof of kontrakteur 'n (sub) kontrakteur aangaan om 'n wesenlike werk te verrig, val u onder die regulering van die kettingaanspreeklikheid. Dit beteken dat u aanspreeklik is vir die betaling van betaalstaatbelasting deur u (sub) kontrakteur. Loonbelasting en sosiale sekerheidsbydraes word gedefinieer as betaalstaatbelasting en bydraes tot sosiale sekerheid. As u kontrakteur of subkontrakteur nie die betalingsverpligtinge nakom nie, kan die Belasting- en Doeane -administrasie u aanspreeklik hou. Om aanspreeklikheid soveel as moontlik te vermy en die risiko te verminder, moet u sekere ooreenkomste met u (sub) kontrakteur maak. Dit kan in die algemene voorwaardes uiteengesit word.

Waarskuwingsverpligting

Byvoorbeeld, as skoolhoof kan u met u kontrakteur saamstem dat hy, voordat hy begin werk, die situasie op die terrein ondersoek en dan aan u rapporteer as daar foute in die opdrag is. Daar word ooreengekom om te verhoed dat die kontrakteur die werk blindelings verrig en die kontrakteur dwing om saam met u na te dink. Op hierdie manier kan enige skade voorkom word.

Veiligheid

Om veiligheidsredes wil u vereistes stel aan die eienskappe van die kontrakteur en die personeel van die kontrakteur. U benodig byvoorbeeld VCA -sertifisering. Dit is by uitstek 'n onderwerp wat in die algemene bepalings en voorwaardes behandel moet word.

UAV 2012

As 'n entrepreneur wil u moontlik die eenvormige administratiewe bepalings en voorwaardes vir die uitvoering van werke en tegniese installeringswerke 2012 van toepassing verklaar op die verhouding met die ander party. In daardie geval is dit ook belangrik om dit toepaslik te verklaar in die algemene aankoopvoorwaardes. Boonop moet enige afwykings van die UAV 2012 ook eksplisiet aangedui word.

Die Law & More prokureurs help beide kopers en verskaffers. Wil u presies weet wat die algemene bepalings en voorwaardes is? Prokureurs van Law & More kan u hieroor adviseer. Hulle kan ook algemene bepalings en voorwaardes vir u opstel of bestaande bepalings beoordeel.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.