Aanspreeklikheid van direkteure in Nederland - Image

Aanspreeklikheid van direkteure in Nederland

Inleiding

Om 'n eie onderneming te begin is 'n aantreklike aktiwiteit vir baie mense en het verskeie voordele. Wat (toekomstige) entrepreneurs blykbaar onderskat, is die feit dat die stigting van 'n onderneming ook nadele en risiko's inhou. As 'n maatskappy in die vorm van 'n wettige entiteit gestig word, is die risiko van direkteure aanspreeklik.

'N Regsentiteit is 'n aparte regsliggaam met 'n regspersoonlikheid. Daarom kan 'n regspersoon regstappe doen. Om dit te bereik, het die regsentiteit hulp nodig. Aangesien die regspersoon slegs op papier bestaan, kan dit nie op sigself funksioneer nie. Die regspersoon moet deur 'n natuurlike persoon verteenwoordig word. In beginsel word die regspersoon deur die direkteure verteenwoordig. Direkteure kan namens die regspersoon regstappe doen. Die direkteur bind die regspersoon slegs met hierdie aksies. In beginsel is 'n direkteur nie aanspreeklik vir die skuld van die regspersoon met sy persoonlike bates nie. In sommige gevalle kan direkteure egter aanspreeklik wees, in welke geval die direkteur persoonlik aanspreeklik sal wees. Daar is twee soorte direkteure-aanspreeklikheid: interne en eksterne aanspreeklikheid. In hierdie artikel word die verskillende gronde vir direkteure se aanspreeklikheid bespreek.

Interne aanspreeklikheid van direkteure

Interne aanspreeklikheid beteken dat 'n direkteur aanspreeklik gehou sal word deur die regspersoon self. Interne aanspreeklikheid spruit voort uit artikel 2: 9 Nederlands Burgerlike Wetboek. 'N Direkteur kan intern aanspreeklik gehou word wanneer hy sy take op 'n onbehoorlike manier uitgevoer het. Onbehoorlike uitvoering van take word aanvaar as daar 'n ernstige beskuldiging teen die direkteur gemaak kan word. Dit is gebaseer op artikel 2: 9 van die Nederlandse Burgerlike Wetboek. Die direkteur mag ook nie nalatig gewees het om maatreëls te tref om die onbehoorlike bestuur te voorkom nie. Wanneer praat ons van 'n ernstige beskuldiging? Volgens die regspraak moet dit beoordeel word deur alle omstandighede van die saak in ag te neem. [1]

Teenstrydig met die statute van die regspersoon word as 'n heftige omstandigheid geklassifiseer. As dit die geval is, word die aanspreeklikheid van direkteure in beginsel aanvaar. 'N Direkteur kan egter feite en omstandighede na vore bring wat aandui dat optree teenstrydig met die statute nie 'n ernstige beskuldiging veroorsaak nie. As dit die geval is, moet die regter dit uitdruklik by sy uitspraak insluit. [2]

Verskeie interne aanspreeklikheid en afskrywing

Aanspreeklikheid gebaseer op artikel 2: 9 Nederlandse Burgerlike Kode behels dat alle direkteure in beginsel afsonderlik aanspreeklik is. Daar sal dus ernstige beskuldigings teen die hele direkteursraad gemaak word. Daar is egter 'n uitsondering op hierdie reël. 'N Direkteur kan homself van direkteure-aanspreeklikheid afskryf (' verskoning '). Om dit te kan doen, moet die direkteur aantoon dat die beskuldiging nie teen hom gehou kan word nie en dat hy nie nalatig was om maatreëls te tref om onbehoorlike bestuur te voorkom nie. Dit is afgelei van artikel 2: 9 Nederlandse Burgerlike Wetboek. 'N Appèl op ekskulpasie sal nie maklik aanvaar word nie. Die direkteur moet demonstreer dat hy alle maatreëls in sy vermoë getref het om onbehoorlike bestuur te voorkom. Die bewyslas lê by die direkteur.

'N Verdeling van take binne die direksie kan van belang wees om vas te stel of 'n direkteur aanspreeklik is al dan nie. Sommige take word egter beskou as take wat vir die hele direksie van belang is. Direkteure moet bewus wees van sekere feite en omstandighede. 'N Verdeling van take verander dit nie. In beginsel is onbevoegdheid nie 'n grond vir vrywaring nie. Daar kan van direkteure verwag word om behoorlik ingelig te wees en vrae te vra. Daar kan egter situasies voorkom waarin dit nie van 'n direkteur verwag kan word nie. [3] Of die regisseur homself suksesvol kan vryspreek al dan nie, hang dus baie af van die feite en omstandighede van die saak.

Eksterne aanspreeklikheid van direkteure

Eksterne aanspreeklikheid behels dat 'n direkteur teenoor derde partye aanspreeklik is. Eksterne aanspreeklikheid steek die sluier van die maatskappy deur. Die regspersoon beskerm nie meer die natuurlike persone wat die direkteure is nie. Die wettige gronde vir die aanspreeklikheid van eksterne direkteure is onbehoorlike bestuur, gebaseer op artikel 2: 138 Civil Civil Code en artikel 2: 248 Civil Civil Code (binne bankrotskap) en 'n daad van mishandeling gebaseer op artikel 6: 162 Civil Civil Code (buite bankrotskap) ).

Eksterne aanspreeklikheid van direkteure binne bankrotskap

Aanspreeklikheid vir eksterne direkteure binne bankrotskap is van toepassing op private ondernemings met beperkte aanspreeklikheid (die Nederlandse BV en NV). Dit is afgelei van artikel 2: 138 Civil Civil Code en artikel 2: 248 Civil Civil Code. Direkteure kan aanspreeklik gehou word wanneer die bankrotskap veroorsaak is deur wanbestuur of foute van die direkteure. Die kurator, wat alle krediteure verteenwoordig, moet ondersoek instel of die direkteure aanspreeklik kan wees.

Eksterne aanspreeklikheid binne bankrotskap kan aanvaar word wanneer die direksie se take onbehoorlik uitgevoer het en hierdie onbehoorlike vervulling blykbaar 'n belangrike oorsaak van die bankrotskap is. Die bewyslas ten opsigte van hierdie onbehoorlike uitvoering van take lê by die kurator; hy moet aanneemlik maak dat 'n redelik denkende regisseur onder dieselfde omstandighede nie op hierdie manier sou opgetree het nie. [4] Handelinge wat krediteure benadeel, lei tot onbehoorlike bestuur. Misbruik deur direkteure moet voorkom word.

Die wetgewer het sekere aannames van bewysstukke in artikel 2: 138 sub 2 Nederlands Burgerlik Wetboek en artikel 2: 248 sub 2 Nederlands Burgerlik Wetboek ingesluit. Wanneer die direkteursraad nie aan artikel 2:10 Nederlandse Burgerlike Wetboek of artikel 2: 394 Nederlandse Burgerlike Wetboek voldoen nie, ontstaan ​​'n aanname van bewys. In hierdie geval word aanvaar dat onbehoorlike bestuur 'n belangrike oorsaak van die bankrotskap was. Dit dra die bewyslas na die direkteur. Direkteure kan egter die aannames van bewys weerlê. Om dit te kan doen, moet die direkteur aanneemlik maak dat die bankrotskap nie veroorsaak is deur onbehoorlike bestuur nie, maar deur ander feite en omstandighede. Die direkteur moet ook aantoon dat hy nie nalatig was om maatreëls te tref om die onbehoorlike bestuur te voorkom nie. [5] Die kurator kan ook slegs 'n eis indien vir drie jaar voor die bankrotskap. Dit is afgelei van artikel 2: 138 sub 6 Nederlands Burgerlijk Wetboek en artikel 2: 248 sub 6 Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Verskeie eksterne aanspreeklikheid en afrekening

Elke direkteur is afsonderlik aanspreeklik vir oënskynlike onbehoorlike bestuur binne bankrotskap. Direkteure kan egter van hierdie aanspreeklikheid ontsnap deur hulself uit te skryf. Dit is afgelei van artikel 2: 138 sub 3 Nederlandse Burgerlijke Wetboek en artikel 2: 248 sub 3 Nederlandse Burgerlike Wetboek. Die direkteur moet bewys dat die onbehoorlike uitvoering van take nie teen hom gehou kan word nie. Hy was moontlik ook nie nalatig om maatreëls te tref om die gevolge van die onbehoorlike uitvoering van take te voorkom nie. Die bewyslas by ekskulpasie lê by die regisseur. Dit is afgelei van bogenoemde artikels en is vasgestel in die onlangse regspraak van die Nederlandse Hooggeregshof. [6]

Eksterne aanspreeklikheid gebaseer op 'n dade

Direkteure kan ook aanspreeklik gehou word op grond van 'n daad van mishandeling, wat spruit uit artikel 6: 162 Nederlandse Burgerlike Wetboek. Hierdie artikel bied 'n algemene basis vir aanspreeklikheid. Aanspreeklikheid van direkteure op grond van 'n dade kan ook deur 'n individuele skuldeiser opgeroep word.

Die Nederlandse Hooggeregshof onderskei twee soorte direkteursaanspreeklikheid op grond van 'n dade. Eerstens kan aanspreeklikheid aanvaar word op grond van die Beklamel-standaard. In hierdie geval het 'n direkteur namens die maatskappy 'n ooreenkoms met 'n derde party aangegaan, terwyl hy geweet het of redelikerwys moes geweet het dat die maatskappy nie die verpligtinge uit hierdie ooreenkoms kon nakom nie. [7] Die tweede tipe aanspreeklikheid is frustrasie van hulpbronne. In hierdie geval het 'n direkteur die feit veroorsaak dat die maatskappy nie sy krediteure betaal nie en nie haar betalingsverpligtinge kan nakom nie. Die optrede van die regisseur is so sorgeloos dat 'n ernstige beskuldiging teen hom gemaak kan word. [8] Die bewyslas hierin lê by die skuldeiser.

Aanspreeklikheid van die regsentiteit direkteur

In Nederland kan 'n natuurlike persoon sowel as 'n regspersoon 'n direkteur van 'n regsentiteit wees. Om dinge makliker te maak, word die natuurlike persoon wat 'n direkteur is, die natuurlike direkteur genoem en word die regspersoon wat 'n direkteur is, in hierdie paragraaf die direkteur van entiteite genoem. Die feit dat 'n regspersoon 'n direkteur kan wees, beteken nie die aanspreeklikheid van direkteure kan eenvoudig vermy word deur 'n regspersoon as direkteur aan te stel nie. Dit spruit uit artikel 2:11 Nederlandse Burgerlike Wetboek. Wanneer 'n entiteitsdirekteur aanspreeklik gehou word, lê hierdie aanspreeklikheid ook by die natuurlike direkteure van hierdie entiteitsdirekteur.

Artikel 2:11 Civil Civil Code is van toepassing op situasies waarin die aanspreeklikheid van direkteure aanvaar word op grond van artikel 2: 9 Civil Civil Code, artikel 2: 138 Civil Civil Code en artikel 2: 248 Civil Civil Code. Vrae het egter ontstaan ​​of artikel 2:11 Nederlandse Burgerlike Wetboek ook van toepassing is op direkteure se aanspreeklikheid op grond van 'n dade. Die Nederlandse Hooggeregshof het beslis dat dit wel die geval is. In hierdie uitspraak wys die Nederlandse Hooggeregshof op die regsgeskiedenis. Artikel 2:11 Civil Civil Code is daarop gemik om te voorkom dat natuurlike persone agter direkteure van entiteite skuil om aanspreeklikheid te voorkom. Dit hou in dat artikel 2:11 Nederlandse Burgerlike Wetboek van toepassing is op alle gevalle waarin 'n direkteur van die entiteit aanspreeklik gehou kan word op grond van die wet. [9]

Onthulling van die direkteure

Die aanspreeklikheid van direkteure kan verhoed word deur aan die direkteure ontslag te verleen. Ontslag beteken dat die beleid van die direkteure, wat tot op die oomblik van ontslag uitgevoer word, deur die regspersoon goedgekeur word. Ontslag is dus 'n kwytskelding van aanspreeklikheid vir direkteure. Ontslag is nie 'n term wat in die wet gevind kan word nie, maar dit word dikwels opgeneem in die statute van 'n regspersoon. Ontslag is 'n interne kwytskelding van aanspreeklikheid. Daarom is ontslag slegs van toepassing op interne aanspreeklikheid. Derde partye kan steeds direkteure se aanspreeklikheid oproep.

Ontslag is slegs van toepassing op feite en omstandighede wat aan die aandeelhouers bekend was toe die kwytskelding toegestaan ​​is. [10] Aanspreeklikheid vir onbekende feite sal steeds aanwesig wees. Daarom is ontslag nie honderd persent veilig nie en bied dit geen waarborge vir direkteure nie.

Gevolgtrekking

Entrepreneurskap kan 'n uitdagende en prettige aktiwiteit wees, maar ongelukkig hou dit risiko's in. Baie entrepreneurs glo dat hulle aanspreeklikheid kan uitsluit deur 'n regspersoon te stig. Hierdie ondernemers sal teleurstel; onder sekere omstandighede kan die aanspreeklikheid van direkteure van toepassing wees. Dit kan uitgebreide gevolge hê; 'n direkteur is aanspreeklik vir die skuld van die maatskappy met sy private bates. Daarom moet die risiko's verbonde aan direkteursaanspreeklikheid nie onderskat word nie. Dit is raadsaam vir direkteure van regspersone om aan alle wetlike bepalings te voldoen en die regspersoon op 'n openlike en doelbewuste wyse te bestuur.

Die volledige weergawe van hierdie artikel is beskikbaar via hierdie skakel

Kontak

As u vrae of kommentaar het nadat u hierdie artikel gelees het, kontak gerus Maxim Hodak, prokureur by Law & More via [e-pos beskerm], of Tom Meevis, prokureur by Law & More via [e-pos beskerm], of skakel +31 (0) 40-3690680.

[1] ECLI: NL: HR: 1997: ZC2243 (Staleman / Van de Ven).

[2] ECLI: NL: HR: 2002: AE7011 (Berghuizer Papierfabriek).

[3] ECLI: NL: GHAMS: 2010: BN6929.

[4] ECLI: NL: HR: 2001: AB2053 (Panmo).

[5] ECLI: NL: HR: 2007: BA6773 (Blue Tomato).

[6] ECLI: NL: HR: 2015: 522 (Glascentrale Beheer BV).

[7] ECLI: NL: HR: 1989: AB9521 (Beklamel).

[8] ECLI: NL: HR: 2006: AZ0758 (Ontvanger / Roelofsen).

[9] ECLI: NL: HR: 2017: 275.

[10] ECLI: NL: HR: 1997: ZC2243 (Staleman / Van de Ven); ECLI: NL: HR: 2010: BM2332.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.