Aanspreeklikheid van aandeelhouers in Nederland - Image

Aanspreeklikheid van aandeelhouers in Nederland

Aanspreeklikheid van direkteure van 'n onderneming in Nederland is altyd 'n baie bespreekte onderwerp. Baie minder word gesê oor die aanspreeklikheid van aandeelhouers. Nietemin gebeur dit dat aandeelhouers volgens die Nederlandse wet aanspreeklik kan wees vir hul optrede binne 'n maatskappy. As 'n aandeelhouer aanspreeklik gehou kan word vir sy optrede, het dit betrekking op persoonlike aanspreeklikheid, wat groot gevolge vir die persoonlike lewe van 'n aandeelhouer kan hê. Daarom is dit belangrik om bewus te wees van die risiko's met betrekking tot die aanspreeklikheid van aandeelhouers. Die verskillende situasies waarin aanspreeklikheid van aandeelhouers in Nederland kan ontstaan, word in hierdie artikel bespreek.

1. Verpligtinge van aandeelhouers

'N Aandeelhouer hou die aandele van 'n wettige entiteit. Volgens die Nederlandse burgerwetgewing is 'n regspersoon gelyk aan 'n natuurlike persoon as dit kom by eiendomsreg. Dit beteken dat 'n regspersoon dieselfde regte en verpligtinge as 'n natuurlike persoon kan hê en daarom regstappe kan doen, soos die verkryging van eiendom, die aangaan van 'n kontrak of die indiening van 'n saak. Aangesien 'n regspersoon slegs op papier bestaan, moet die regspersoon deur 'n natuurlike persoon, die direkteur (s), verteenwoordig word. Alhoewel die regspersoon in beginsel aanspreeklik is vir enige skade wat uit sy optrede voortspruit, kan die direkteure in sommige gevalle ook aanspreeklik gehou word op grond van direkteure se aanspreeklikheid. Dit lei egter tot die vraag of 'n aandeelhouer aanspreeklik gehou kan word vir sy optrede met betrekking tot die regspersoon. Ten einde die aanspreeklikheid van aandeelhouers te bepaal, moet die verpligtinge van aandeelhouers vasgestel word. Ons kan drie soorte spesifieke verpligtinge vir aandeelhouers onderskei: wettige verpligtinge, verpligtinge wat spruit uit die statute en verpligtinge wat voortspruit uit die aandeelhouersooreenkoms.

Aanspreeklikheid van aandeelhouers

1.1 Verpligtinge van aandeelhouers voortspruitend uit die wet

Volgens die Nederlandse burgerlike wetgewing het aandeelhouers een belangrike verpligting: die verpligting om die maatskappy te betaal vir die aandele wat hulle bekom. Hierdie verpligting spruit uit artikel 2: 191 Nederlandse Burgerlike Wetboek en is die enigste uitdruklike verpligting vir aandeelhouers wat uit die wet spruit. Volgens artikel 2: 191 Nederlandse Burgerlike Wetboek is dit egter moontlik om in die statute te bepaal dat die aandele nie onmiddellik ten volle hoef te betaal nie:

By die inskrywing op 'n aandeel moet die nominale bedrag daarvan aan die maatskappy betaal word. Dit is moontlik om te bepaal dat die nominale bedrag, of 'n gedeelte van die nominale bedrag, eers na 'n sekere tyd of nadat die onderneming om betaling gevra moet word, betaal moet word. 

As so 'n bepaling egter in die statute opgeneem is, is daar 'n bepaling wat derde partye in die geval van bankrotskap beskerm. As die maatskappy bankrot gaan en die aandele nie ten volle deur die aandeelhouers betaal word nie, hetsy as gevolg van die bepalings in die statute van toevalligheid, is die aangestelde kurator verplig om die volle betaling van al die aandele van die aandeelhouers te vereis. Dit is afgelei van artikel 2: 193 Civil Civil Code:

Die kurator van 'n maatskappy is gemagtig om alle verpligte betalings wat nog nie ten opsigte van die aandele gemaak is nie, op te roep en in te vorder. Hierdie bevoegdheid bestaan ​​ongeag wat in die bepalings in die statute gespesifiseer word of bepaal word volgens artikel 2: 191 Civil Civil Code.

Die wettige verpligtinge van aandeelhouers om ten volle te betaal vir die aandele wat hulle benodig, impliseer dat aandeelhouers in beginsel slegs aanspreeklik is vir die bedrag van die aandele wat hulle geneem het. Hulle kan nie aanspreeklik gehou word vir optrede van die maatskappy nie. Dit spruit ook uit artikel 2:64 Burgerlijk Wetboek en artikel 2: 175 Nederlandse burgerlike wetboek:

'N Aandeelhouer is nie persoonlik aanspreeklik vir wat in die naam van die maatskappy gedoen word nie, en hy is nie verplig om tot die verliese van die maatskappy by te dra vir meer as wat hy opbetaal het of nog op sy aandele moet opbetaal nie.

1.2 Verpligtinge van aandeelhouers voortspruitend uit die statute

Soos hierbo uiteengesit, het aandeelhouers slegs een eksplisiete wetlike verpligting: om vir hul aandele te betaal. Benewens hierdie wetlike verpligting, kan verpligtinge vir aandeelhouers egter ook in die statute bepaal word. Dit is volgens artikel 2: 192, paragraaf 1 Civil Civil Code:

Die statute kan met betrekking tot alle aandele of aandele van 'n sekere aard:

  1. spesifiseer dat sekere verpligtinge wat teenoor die maatskappy, teenoor derde partye of onderling tussen aandeelhouers nagekom moet word, aan die aandeelhouerskap verbonde is;
  2. vereistes aan die aandeelhouerskap heg;
  3. bepaal dat 'n aandeelhouer, in situasies wat in die statute vermeld word, verplig is om sy aandele of 'n deel daarvan oor te dra of om 'n aanbod vir sodanige oordrag van aandele te doen.

Ingevolge hierdie artikel kan die statute bepaal dat 'n aandeelhouer persoonlik aanspreeklik gehou kan word vir die skuld van die maatskappy. Voorwaardes vir die finansiering van die onderneming kan ook bepaal word. Sulke bepalings brei die aanspreeklikheid van aandeelhouers uit. Voorwaardes soos hierdie kan egter nie teen die wil van die aandeelhouers bepaal word nie. Dit kan slegs bepaal word wanneer die aandeelhouers met die bepalings saamstem. Dit is afgelei van artikel 2: 192, paragraaf 1 Civil Civil Code:

'N Verpligting of vereiste soos bedoel in die vorige sin onder (a), (b) of (c), kan nie teen die wil van die aandeelhouer opgelê word nie, selfs nie onder 'n voorwaarde of tydsbepaling nie.

Ten einde bykomende verpligtinge vir aandeelhouers in die statute te bepaal, moet die aandeelhouersbesluit deur die Algemene Vergadering van Aandeelhouers geneem word. As 'n aandeelhouer stem teen die bepaling van addisionele verpligtinge of vereistes vir aandeelhouers in die statute, kan hy nie aanspreeklik gehou word met betrekking tot hierdie verpligtinge of vereistes nie.

1.3 Verpligtinge van aandeelhouers wat voortspruit uit die aandeelhouersooreenkoms

Aandeelhouers het die moontlikheid om 'n aandeelhouersooreenkoms op te stel. 'N Aandeelhouersooreenkoms word tussen aandeelhouers gesluit en bevat addisionele regte en verpligtinge vir aandeelhouers. Die aandeelhouersooreenkoms is slegs op die aandeelhouers van toepassing, dit het geen invloed op derde partye nie. As 'n aandeelhouer nie die aandeelhouersooreenkoms nakom nie, kan hy aanspreeklik gehou word vir skadevergoeding wat voortspruit uit hierdie versuim om na te kom. Hierdie aanspreeklikheid sal gebaseer wees op die versuim om aan 'n ooreenkoms te voldoen, wat spruit uit artikel 6:74 Civil Civil Code. As daar egter 'n alleenaandeelhouer is wat al die aandele van 'n maatskappy besit, is dit natuurlik nie nodig om 'n aandeelhouersooreenkoms op te stel nie.

2. Aanspreeklikheid vir onregmatige optrede

Benewens hierdie spesifieke verpligtinge vir aandeelhouers, moet aanspreeklikheid ten opsigte van onregmatige optrede ook in ag geneem word by die bepaling van die aanspreeklikheid van aandeelhouers. Almal is verplig om volgens die wet op te tree. Wanneer iemand onregmatig optree, kan hy aanspreeklik gehou word op grond van artikel 6: 162 Burgerlijk Wetboek. 'N Aandeelhouer is verplig om wettig teenoor krediteure, beleggers, verskaffers en ander derde partye op te tree. As 'n aandeelhouer onwettig optree, kan hy aanspreeklik gehou word vir hierdie aksie. Wanneer 'n aandeelhouer op so 'n manier optree dat 'n ernstige beskuldiging teen hom gemaak kan word, kan onregmatige optrede aanvaar word. 'N Voorbeeld van 'n onregmatige optrede deur 'n aandeelhouer kan die uitbetaling van wins wees, terwyl dit blyk dat die maatskappy ná hierdie betaling nie meer die krediteure kan betaal nie.

Verder kan onregmatige optrede deur aandeelhouers soms spruit uit die verkoop van aandele aan derde partye. Daar word verwag dat 'n aandeelhouer in 'n sekere mate 'n ondersoek sal begin na die persoon of maatskappy waaraan hy sy aandele wil verkoop. As uit so 'n ondersoek blyk dat die maatskappy waarvan die aandeelhouer die aandele besit, waarskynlik nie sy verpligtinge na die oordrag van aandele sal kan nakom nie, word daar van die aandeelhouer verwag om die belange van die skuldeisers in ag te neem. Dit impliseer dat 'n aandeelhouer onder sekere omstandighede persoonlik aanspreeklik gehou kan word as hy sy aandele aan 'n derde party oordra, en die oordrag lei daartoe dat die maatskappy nie sy krediteure kan betaal nie.

3. Aanspreeklikheid van beleidmakers

Laastens kan die aanspreeklikheid van aandeelhouers ontstaan ​​wanneer 'n aandeelhouer optree as 'n beleidmaker. Die direkteure het in beginsel die taak om die normale verloop van sake binne die maatskappy te doen. Dit is nie 'n taak van die aandeelhouers nie. Aandeelhouers het egter die moontlikheid om die direkteure instruksies te gee. Hierdie moontlikheid moet by die inlywingsartikels opgeneem word. Ingevolge artikel 2: 239, paragraaf 4, Civil Civil Code, moet direkteure die instruksies van die aandeelhouers volg, tensy hierdie instruksies teenstrydig is met die belange van die maatskappy:

Die statute kan bepaal dat die direksie volgens die instruksies van 'n ander instansie van die korporasie moet optree. Die direksie is verplig om die instruksies te volg, tensy dit in stryd is met die belange van die korporasie of die onderneming wat daarmee verband hou.

Dit is egter baie belangrik dat aandeelhouers slegs algemene instruksies moet gee. [1] Aandeelhouers kan nie instruksies gee oor spesifieke onderwerpe of aksies nie. 'N Aandeelhouer kan byvoorbeeld nie 'n direkteur die opdrag gee om 'n werknemer af te dank nie. Aandeelhouers mag nie die rol van direkteur aanvaar nie. As aandeelhouers wel as direkteure optree en die normale gang van sake in die maatskappy voer, word hulle geklassifiseer as beleidmakers en sal hulle soos direkteure behandel word. Dit beteken dat hulle aanspreeklik gehou kan word vir skade wat voortspruit uit die uitgevoerde polis. Daarom kan hulle aanspreeklik gehou word op grond van direkteursaanspreeklikheid as die maatskappy bankrot is. [2] Dit is afgelei van artikel 2: 138, paragraaf 7 Nederlandse burgerlike wetboek en artikel 2: 248, paragraaf 7 Nederlandse burgerlike wetboek:

Vir die doeleindes van hierdie artikel word 'n persoon wat die beleid van die korporasie asof hy 'n direkteur was, bepaal of mede-bepaal, met 'n direkteur.

Artikel 2: 216, paragraaf 4 Nederlandse Burgerlike Wetboek bepaal ook dat iemand wat die beleid van die maatskappy bepaal of mede-bepaal het, gelykgestel word aan 'n direkteur, en daarom aanspreeklik gehou kan word op grond van direkteursaanspreeklikheid.

4. Gevolgtrekking

In beginsel is 'n maatskappy aanspreeklik vir skadevergoeding wat voortspruit uit sy optrede. Onder sekere omstandighede kan die direkteure ook aanspreeklik gehou word. Dit is egter belangrik om in gedagte te hou dat die aandeelhouers van 'n maatskappy ook in sekere situasies aanspreeklik gehou kan word vir skadevergoeding. 'N Aandeelhouer kan nie allerlei aksies sonder straffeloos uitvoer nie. Alhoewel dit logies kan klink, word in die praktyk min aandag geskenk aan die aanspreeklikheid van aandeelhouers. Aandeelhouers het verpligtinge wat voortspruit uit die wet, die statute en die aandeelhouersooreenkoms. As aandeelhouers nie hierdie verpligtinge nakom nie, kan hulle aanspreeklik gehou word vir die gevolglike skade.

Verder moet aandeelhouers, net soos elke ander persoon, volgens die wet optree. Onwettige optrede kan die aandeelhouer se aanspreeklikheid tot gevolg hê. Laastens moet 'n aandeelhouer optree as 'n aandeelhouer en nie as 'n direkteur nie. Wanneer 'n aandeelhouer die normale verloop van sake binne die maatskappy begin doen, word hy met 'n direkteur gelykgestel. In hierdie geval kan direkteure se aanspreeklikheid ook op aandeelhouers van toepassing wees. Dit is verstandig vir aandeelhouers om hierdie risiko's in gedagte te hou, om aandeelhouers se aanspreeklikheid te vermy.

Kontak

As u vrae of kommentaar het nadat u hierdie artikel gelees het, kontak gerus mnr. Maxim Hodak, advokaat by Law & More via [e-pos beskerm], of mnr. Tom Meevis, advokaat by Law & More via [e-pos beskerm], of skakel +31 (0) 40-3690680.

[1] ECLI: NL: HR: 1955: AG2033 (Forumbank).

[2] ECLI: NL: HR: 2015: 522 (Hollandse Glascentrale Beheer BV).

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.