Die Nederlandse wet op geldwassery en die voorkoming van terrorismefinansiering (artikel)

Die Nederlandse geldwassery en terreurfinansiering...

Die Nederlandse geldwassery en die voorkoming van terrorismefinansieringswet is uiteengesit

Op die eerste Augustus 2018 is die Nederlandse wet op geldwassery en die voorkoming van terrorismefinansiering (Nederlands: Wwft) al tien jaar van krag. Die hoofdoel van die Wwft is om die finansiële stelsel skoon te hou; die wet is daarop gemik om te voorkom dat die finansiële stelsel vir misdadige doeleindes van geldwassery en finansiering van terroriste gebruik word. Geldwassery beteken dat bates wat onwettig bekom word, wettig gemaak word om die onwettige oorsprong te verduister. Finansiering van terrorisme vind plaas wanneer kapitaal gebruik word om terroriste-aktiwiteite te vergemaklik. Volgens die Wwft is organisasies verplig om ongewone transaksies aan te meld. Hierdie verslae dra by tot die opsporing en vervolging van geldwassery en finansiering van terroriste. Die Wwft het 'n groot impak op organisasies wat in Nederland aktief is. Organisasies moet aktief maatreëls tref om te voorkom dat geldwassery en finansiering van terroriste plaasvind. In hierdie artikel word bespreek watter instellings binne die bestek van die Wwft val, watter verpligtinge hierdie instellings het volgens die Wwft en wat die gevolge is wanneer instellings nie die Wwft nakom nie.

Die Nederlandse geldwassery en die voorkoming van terrorismefinansieringswet is uiteengesit

1. Instellings wat binne die bestek van die Wwft val

Sekere instansies is verplig om die bepalings van die Wwft na te kom. Om te bepaal of 'n instelling aan die Wwft onderworpe is, word die tipe instelling en die aktiwiteite wat deur die instelling verrig word, ondersoek. Daar kan van 'n instansie wat aan die Wwft onderworpe is, verwag word om 'n klant se omsigtigheidsondersoek te doen of 'n transaksie aan te meld. Die volgende instellings is moontlik onderworpe aan die Wwft:

 • verkopers van goedere;
 • tussengangers in die koop en verkoop van goedere;
 • beoordelaars van vaste eiendom;
 • makelaars en tussengangers in vaste eiendom;
 • pandjieswinkeloperateurs en verskaffers van domisilie;
 • finansiële instellings;
 • onafhanklike professionele persone. [1]

Verkopers van goedere

Verkopers van goedere is verplig om die nodige omsigtigheid van die kliënt te doen wanneer die prys van die goedere wat verkoop word € 15,000 of meer beloop en hierdie betaling kontant geskied. Dit maak nie saak of die betaling ingevolge of in een keer plaasvind nie. Wanneer 'n kontantbetaling van € 25,000 of meer plaasvind by die verkoop van spesifieke goedere, soos skepe, voertuie en juweliersware, moet die verkoper altyd die transaksie rapporteer. As 'n betaling nie kontant geskied nie, is daar geen Wwft-verpligting nie. 'N Kontantdeposito op die bankrekening van die verkoper word egter as 'n kontantbetaling gesien.

Tussengangers in die koop en verkoop van goedere

As u bemiddel by die aankoop of verkoop van sekere goedere, is u onderhewig aan die Wwft en is u verplig om die nodige omsigtigheid van die kliënt te onderneem. Dit sluit die verkoop en aankoop van voertuie, skepe, juweliersware, kunsvoorwerpe en antiek in. Dit maak nie saak hoe hoog die prys is wat betaal moet word nie en of die prys kontant betaal is nie. As 'n transaksie met 'n kontantbetaling van € 25,000 of meer plaasvind, moet hierdie transaksie altyd gerapporteer word.

Beoordelaars van vaste eiendom

Wanneer 'n keurder die onroerende eiendom beoordeel en ongewone feite en omstandighede ontdek wat met geldwassery of finansiering van terroriste verband hou, moet hierdie transaksie gerapporteer word. Die beoordelaars is egter nie verplig om die nodige omsigtigheid deur die kliënt te doen nie.

Makelaars en tussengangers in vaste eiendom

Persone wat bemiddel in die aankoop en verkoop van onroerende eiendom is onderworpe aan die Wwft en moet die nodige kliëntediens vir elke opdrag uitvoer. Die verpligting om 'n behoorlike omsigtigheid van die kliënt uit te voer, is ook van toepassing op die teenparty van die kliënt. As die vermoede bestaan ​​dat 'n transaksie geldwassery of die finansiering van terrorisme kan behels, moet hierdie transaksie gerapporteer word. Dit geld ook vir transaksies waarin 'n bedrag van € 15,000 of meer kontant ontvang word. Dit maak nie saak of hierdie bedrag vir die eiendomsagent of vir 'n derde party is nie.

Pandjieswinkeloperateurs en verskaffers van domisilie

Pandjieswinkeloperateurs wat professionele of besigheidsbelofte aanbied, moet die nodige omsigtigheidsondersoeke by elke transaksie uitvoer. As 'n transaksie ongewoon is, moet hierdie transaksie gerapporteer word. Dit geld ook vir alle transaksies wat € 25,000 of meer beloop. Verskaffers van woonplekke wat 'n besigheids- of professionele basis 'n adres of posadres aan derde partye beskikbaar stel, moet ook die nodige omsigtigheidsondersoeke vir elke kliënt doen. As daar vermoed word dat geldwassery of finansiering deur terroriste betrokke kan wees by die verskaffing van die woonhuis, moet die transaksie gerapporteer word.

finansiële instellings

Finansiële instellings sluit banke, ruilkantore, casino's, trustkantore, beleggingsinstellings en sekere versekeraars in. Hierdie instellings moet altyd die nodige omsigtigheidsondersoeke by die kliënt uitvoer en hulle moet ongewone transaksies aanmeld. Daar is egter verskillende reëls wat op banke van toepassing kan wees.

Onafhanklike professionele persone

Die kategorie onafhanklike professionele persone sluit die volgende persone in: notarisse, advokate, rekenmeesters, belastingadviseurs en administratiewe kantore. Hierdie professionele groepe moet die nodige omsigtigheid van die kliënt uitvoer en ongewone transaksies rapporteer.

Wwft is ook onderworpe aan instellings of professionele persone wat onafhanklik aktiwiteite op 'n professionele basis uitoefen, wat ooreenstem met die aktiwiteite wat deur bogenoemde instellings uitgevoer word. Dit kan die volgende aktiwiteite insluit:

 • advisering van ondernemings oor kapitaalstruktuur, sakestrategie en verwante aktiwiteite;
 • advies en diensverskaffing op die gebied van samesmeltings en verkrygings van ondernemings;
 • die vestiging of bestuur van maatskappye of regspersone;
 • koop of verkoop van maatskappye, regspersone of aandele in maatskappye;
 • die volledige of gedeeltelike verkryging van maatskappye of regspersone;
 • belastingverwante aktiwiteite.

Om vas te stel of 'n instelling aan die Wwft onderworpe is al dan nie, is dit belangrik om die aktiwiteite wat die instelling verrig in gedagte te hou. As 'n instelling slegs inligting verstrek, is die instelling in beginsel nie onderworpe aan die Wwft nie. As 'n instelling advies aan kliënte bied, kan die instelling onderworpe wees aan die Wwft. Daar is egter 'n dun lyn tussen die verskaffing van inligting en die verskaffing van advies. Die verpligte behoorlike omsigtigheid van die kliënt moet ook plaasvind voordat 'n instelling 'n sakeaftal met 'n kliënt aangaan. Wanneer 'n instelling aanvanklik dink dat slegs inligting aan 'n kliënt hoef te verskaf, maar later blyk dat advies gegee is of ook gegee moet word, word die verpligting om die voorafgaande kliënt behoorlike omsigtigheid te behartig nie nagekom nie. Dit is ook baie riskant om die aktiwiteite van 'n instelling te verdeel in aktiwiteite wat onderworpe is aan die Wwft en aktiwiteite wat nie aan die Wwft onderworpe is nie, aangesien die grens tussen hierdie aktiwiteite baie vaag is. Daarbenewens kan dit ook die geval wees dat afsonderlike aktiwiteite nie aan die Wwft onderworpe is nie, maar dat hierdie aktiwiteite 'n Wwft-verpligting behels as hulle saamwerk. Dit is dus belangrik om vooraf te bepaal of u instelling aan die Wwft onderhewig is of nie.

Onder sekere omstandighede kan 'n instelling binne die bestek van die Nederlandse Wet op Toesig oor Trust (Wtt) val eerder as die Wwft. Die Wtt bevat strenger vereistes met betrekking tot omsigtigheidsondersoeke aan kliënte en instansies wat aan die Wtt onderhewig is, het 'n permit nodig om hul aktiwiteite uit te voer. Volgens die Wtt is instellings wat woonplek verskaf en ook addisionele aktiwiteite onderhewig aan die Wtt. Hierdie bykomende aktiwiteite bestaan ​​uit die verskaffing van regsadvies, die versorging van belastingverklarings, die uitvoer van aktiwiteite rakende die opstel, beoordeling en monitering van jaarrekeninge, die instandhouding van die administrasie of die verkryging van 'n direkteur vir 'n korporasie of regspersoon. In die praktyk word die verskaffing van domisilie en die uitvoer van addisionele aktiwiteite dikwels deur twee verskillende instellings bestuur, om seker te maak dat hierdie instellings nie binne die bestek van die Wtt. Dit sal egter nie meer moontlik wees wanneer die gewysigde Wtt in werking tree nie. Nadat hierdie wetswysiging in werking getree het, is instellings wat die bewys van domisilie en die uitvoering van addisionele aktiwiteite tussen twee instellings verdeel, ook onderhewig aan die Wtt. Dit het betrekking op instansies wat self addisionele aktiwiteite doen, maar die kliënt verwys na 'n ander instansie vir die verskaffing of domisilie (of andersom), sowel as instansies wat as tussengangers optree deur 'n kliënt in kontak te bring met verskillende partye wat domisilie kan lewer en kan voer bykomende aktiwiteite. [2] Dit is belangrik dat instellings 'n goeie oorsig oor hul aktiwiteite het om te bepaal watter wet op hulle van toepassing is.

2. Kliënt omsigtigheid

Volgens die Wwft moet 'n instansie wat aan die Wwft onderworpe is, die nodige omsigtigheidsondersoeke by die kliënt uitvoer. Kliënt-omsigtigheid moet uitgevoer word voordat die instelling 'n sakeaftal met die kliënt aangaan en voordat dienste gelewer word. Kliënte-omsigtigheid behels onder meer dat 'n instelling die identiteit van sy kliënte moet aanvra, hierdie inligting moet nagaan, dit moet opneem en dit vir vyf jaar moet bewaar.

Volgens die Wwft is kliëntondersoeke risiko-gerig. Dit beteken dat 'n instelling die risiko's moet neem met betrekking tot die aard en grootte van sy eie maatskappy en die risiko's met betrekking tot die spesifieke besigheidsverhouding of transaksies. Die intensiteit van die omsigtigheidsondersoek moet in ooreenstemming met hierdie risiko's wees. [3] Die Wwft behels drie vlakke van kliëntondersoeke: standaard, vereenvoudig en verbeter. Op grond van die risiko's moet 'n instelling bepaal watter van die bogenoemde kliënte die nodige verdwyning moet doen. Benewens die risikogebaseerde interpretasie van kliëntondersoek wat in standaardgevalle gedoen moet word, kan 'n risikobeoordeling ook 'n rede wees vir die uitvoering van 'n vereenvoudigde of verbeterde kliëntondersoek. By die beoordeling van die risiko's moet die volgende punte in ag geneem word: die kliënte, die lande en geografiese redes waar die instansie werk en die produkte en dienste wat gelewer word. [4]

Die Wwft spesifiseer nie watter maatreëls instellings moet tref om die kliënt se sorgvuldigheidsondersoek met die risiko-sensitiwiteit van die transaksie te balanseer nie. Dit is egter belangrik vir instellings om risikogebaseerde prosedures op te stel om vas te stel met watter intensiteit die kliënt die nodige ondersoek moet doen. Die volgende maatreëls kan byvoorbeeld geïmplementeer word: die opstel van 'n risikomatriks, die formulering van 'n risikobeleid of -profiel, die installeer van prosedures vir die aanvaarding van kliënte, die neem van interne beheermaatreëls of 'n kombinasie van hierdie maatreëls. Verder word aanbeveel om lêerbestuur uit te voer en boek te hou van alle transaksies en ooreenstemmende risikobeoordelings. Die verantwoordelike owerheid ten opsigte van die Wwft, die Financial Intelligence Unit (FIU), kan 'n instansie versoek om sy identifikasie en beoordeling van die risiko's met betrekking tot geldwassery en finansiering van terroriste te verleen. 'N Instelling is verplig om aan so 'n versoek te voldoen. [5] Die Wwft bevat ook aanwysings wat aandui met watter intensiteit die kliënt behoorlik ondersoek moet word.

2.1 Standaard klante-omsigtigheid

Normaalweg moet instellings standaardkliëntondersoeke uitvoer. Hierdie omsigtigheid bestaan ​​uit die volgende elemente:

 • die identiteit van die kliënt te bepaal, te verifieer en op te teken;
 • die identiteit van die uiteindelike begunstigde-eienaar (UBO) te bepaal, te verifieer en op te teken;
 • die bepaling en aantekening van die doel en die aard van die opdrag of transaksie.

Identiteit van die kliënt

Om te weet aan wie die dienste gelewer word, moet die identiteit van die kliënt bepaal word voordat die instelling sy dienste begin lewer. Om die kliënt te identifiseer, moet die kliënt gevra word vir sy identiteitsbesonderhede. Vervolgens moet die identiteit van die kliënt geverifieer word. Vir 'n natuurlike persoon kan hierdie verifikasie gedoen word deur 'n oorspronklike paspoort, bestuurslisensie of identiteitskaart aan te vra. Kliënte wat regspersone is, moet versoek word om 'n uittreksel uit die handelsregister of ander betroubare dokumente of gegewens in die internasionale verkeer te verskaf. Hierdie inligting moet dan vir vyf jaar deur die instansie bewaar word.

Identiteit van die UBO

As die kliënt 'n regspersoon, vennootskap, stigting of trust is, moet die UBO geïdentifiseer en geverifieer word. Die UBO van 'n regspersoon is 'n natuurlike persoon wat:

 • besit 'n belang van meer as 25% in die kapitaal van die kliënt; of
 • kan 25% of meer van die aandele of stemreg op die algemene vergadering van aandeelhouers van die kliënt uitoefen; of
 • kan daadwerklike beheer by 'n kliënt uitoefen; of
 • is die begunstigde van 25% of meer van die bates van 'n stigting of trust; of
 • het 'n spesiale beheer oor 25% of meer van die kliënte se bates.

Die UBO van 'n vennootskap is die natuurlike persoon wat by ontbinding van die vennootskap geregtig is op 'n aandeel in die bates van 25% of meer of geregtig is op 'n aandeel in die wins van 25% of meer. Met 'n trust moet die aansteller (s) en die kurator (s) geïdentifiseer word.

Wanneer die identiteit van die UBO bepaal word, moet hierdie identiteit geverifieer word. 'N Instelling moet die risiko's met betrekking tot geldwassery en finansiering van terroriste beoordeel; verifikasie van die UBO moet volgens hierdie risiko's geskied. Dit word risikogebaseerde verifikasie genoem. Die diepste vorm van verifiëring is om deur middel van onderliggende dokumente, soos aktes, kontrakte en registrasies in openbare registers of ander betroubare bronne, te bepaal dat die betrokke UBO in werklikheid 25% of meer magtig. Hierdie inligting kan aangevra word as daar 'n groot risiko is met betrekking tot geldwassery en finansiering van terroriste. As daar 'n lae risiko is, kan 'n instelling die kliënt 'n UBO-verklaring onderteken. Deur hierdie verklaring te onderteken, bevestig die kliënt die korrektheid van die identiteit van die UBO.

Doel en aard van die opdrag of transaksie

Instellings moet navorsing doen oor die agtergrond en doel van 'n beoogde sakeverhouding of transaksie. Dit moet voorkom dat die dienste van instellings gebruik word vir geldwassery of die finansiering van terrorisme. Die ondersoek na die aard van die opdrag of transaksie moet op risikobasis gebaseer wees. [6] Wanneer die aard van die opdrag of transaksie vasgestel is, moet dit in 'n register opgeteken word.

2.2 Vereenvoudigde klante-omsigtigheid

Dit is ook moontlik dat 'n instelling aan die Wwft voldoen deur vereenvoudigde klante-omsigtigheid uit te voer. Soos reeds bespreek, sal die intensiteit van die uitvoer van klante-omsigtigheid bepaal word op grond van 'n risiko-ontleding. As uit hierdie ontleding blyk dat die risiko van geldwassery en finansiering van terroriste laag is, kan die vereiste klante-omsigtigheid uitgevoer word. Volgens die Wwft is vereenvoudigde klante-inligtingsondersoek in elk geval voldoende as die kliënt 'n bank, lewensversekeraar of ander finansiële instelling, genoteerde maatskappy of EU-regeringsinstelling is. In sulke gevalle hoef slegs die identiteit van die kliënt en die doel en aard van die transaksie bepaal en aangeteken te word op die wyse soos beskryf in 2.1. Verifiëring van die kliënt en identifikasie en verifikasie van die UBO is in hierdie geval nie nodig nie.

2.3 Verbeterde klante-omsigtigheid

Dit kan ook die geval wees dat verbeterde klante-omsigtigheid uitgevoer moet word. Dit is die geval wanneer die risiko van geldwassery en finansiering van terroriste groot is. Volgens die Wwft moet verbeterde klante-omsigtigheid in die volgende situasies uitgevoer word:

 • daar is vooraf 'n vermoede van 'n verhoogde risiko vir geldwassery of finansiering van terroriste;
 • die kliënt is nie fisies teenwoordig by die identifikasie nie;
 • die kliënt of UBO is 'n polities blootgestelde persoon.

Die vermoede van 'n verhoogde risiko vir geldwassery of finansiering van terroriste

As die risiko-ontleding toon dat daar 'n groot risiko is vir geldwassery en finansiering van terrorisme, moet 'n beter kliëntediens gedoen word. Hierdie verbeterde klante-omsigtigheid kan byvoorbeeld uitgevoer word deur 'n sertifikaat van goeie gedrag van die kliënt aan te vra, deur die owerhede en funksies van die raad en direkteure te ondersoek, of deur die oorsprong en bestemming van fondse te ondersoek, insluitend die versoek van die bank. state. Die maatreëls wat getref moet word, hang af van die situasie.

Die kliënt is nie fisies teenwoordig by die identifikasie nie

As 'n kliënt nie fisies by die identifikasie teenwoordig is nie, lei dit tot 'n groter risiko vir geldwassery en finansiering van terroriste. In daardie geval moet maatreëls getref word om hierdie spesifieke risiko te vergoed. Die Wwft dui aan watter opsies instellings die risiko moet vergoed:

 • die identifisering van die kliënt op grond van addisionele dokumente, gegewens of inligting (byvoorbeeld 'n notariële afskrif van die paspoort of apostille);
 • die egtheid van die voorgelegde dokumente te beoordeel;
 • om te verseker dat die eerste betaling wat verband hou met die besigheidsverhouding of transaksie geskied namens of ten koste van 'n rekening van die kliënt by 'n bank met 'n geregistreerde kantoor in 'n lidstaat of by 'n bank in 'n aangewese staat wat 'n lisensie om in hierdie staat sake te doen.

As 'n identifikasie betaling gemaak word, praat ons van afgeleide identifikasie. Dit beteken dat 'n instansie die gegewens van vroeëre uitgevoerde klante se omsigtigheid kan gebruik. Afgeleide identifikasie word toegelaat omdat die bank waar die identifikasiebetaling plaasvind ook 'n instelling is wat onderworpe is aan die Wwft of aan soortgelyke toesig in 'n ander lidstaat. In beginsel word die kliënt reeds deur die bank geïdentifiseer by die uitvoering van hierdie identifikasiebetaling.

Die kliënt of UBO is 'n polities blootgestelde persoon

Politieke blootgestelde persone (PEP's) is persone wat 'n prominente politieke posisie in Nederland of in die buiteland beklee, of tot 'n jaar gelede so 'n posisie beklee het, en

 • in die buiteland woon (ongeag of hulle die Nederlandse nasionaliteit of 'n ander nasionaliteit het of nie);

OR

 • woon in Nederland, maar het nie die Nederlandse nasionaliteit nie.

Of 'n persoon 'n PEP is, moet sowel vir die kliënt as vir enige UBO van die kliënt ondersoek word. Die volgende persone is in elk geval PEP's:

 • staatshoofde, regeringshoofde, ministers en staatssekretarisse;
 • parlementariërs;
 • lede van hoë regterlike owerhede;
 • lede van ouditkantore en beheerrade van sentrale banke;
 • ambassadeurs, chargé d'affaires en senior weermagoffisiere;
 • lede van administratiewe liggame, sowel uitvoerende as toesighoudende;
 • organe van openbare ondernemings;
 • direkte familielede of naaste medewerkers van bogenoemde persone. [7]

Wanneer 'n PEP betrokke is, moet die instelling meer data versamel en verifieer om die hoë risiko van geldwassery en finansiering van terrorisme voldoende te verminder en te beheer. [8]

3. Rapporteer 'n ongewone transaksie

Wanneer die omsigtigheidsondersoek van die kliënt voltooi is, moet die instansie bepaal of die voorgestelde transaksie ongewoon is. As dit die geval is, en daar geldwassery of finansiering van terroriste kan wees, moet die transaksie aangemeld word.

As die kliënt se omsigtigheid nie die wetlike voorskrifte verskaf het nie, of as daar aanduidings is van betrokkenheid by geldwassery of finansiering van terroriste, moet die transaksie aan die FIU gerapporteer word. Dit is volgens die Wwft. Die Nederlandse owerhede het subjektiewe en objektiewe aanduidings vasgestel op grond waarvan instellings kan bepaal of daar 'n ongewone transaksie is. As een van die aanwysers ter sprake is, word aanvaar dat die transaksie ongewoon is. Hierdie transaksie moet dan so gou as moontlik by die FIU aangemeld word. Die volgende aanwysers word vasgestel:

Subjektiewe aanwysers

 1. 'N Transaksie waarin die instelling rede het om te aanvaar dat dit verband kan hou met geldwassery of finansiering van terroriste. Verskeie risikolande is ook geïdentifiseer deur die Financial Action Task Force.

Objektiewe aanwysers

 1. Transaksies wat in verband met geldwassery of finansiering van terroriste by die polisie of die openbare vervolging aangemeld word, moet ook by die FIU aangemeld word; daar is immers die aanname dat hierdie transaksies verband hou met geldwassery en finansiering van terroriste.
 2. 'N Transaksie deur of tot voordeel van 'n (wettige) persoon wat woonagtig is of sy geregistreerde adres het in 'n staat wat deur ministeriële regulasies aangewys word as 'n staat met strategiese tekortkominge in die voorkoming van geldwassery en die finansiering van terrorisme.
 3. 'N Transaksie waarin een of meer voertuie, skepe, kunsvoorwerpe of juweliersware verkoop word teen 'n (gedeeltelike) kontantbetaling, waarin die bedrag wat kontant moet betaal, € 25,000 of meer beloop.
 4. 'N Transaksie vir 'n bedrag van € 15,000 of meer waarin kontantwisseling plaasvind vir 'n ander geldeenheid of van klein tot groot denominasies.
 5. 'N Kontantdeposito vir 'n bedrag van € 15,000 of meer ten gunste van 'n kredietkaart of 'n voorafbetaalde betaalinstrument.
 6. Die gebruik van 'n kredietkaart of 'n voorafbetaalde betaalinstrument in verband met 'n transaksie van € 15,000 of meer.
 7. 'N Transaksie van 'n bedrag van € 15,000 of meer, wat kontant aan of deur die instansie betaal word, met tjeks aan die draer, met 'n voorafbetaalde instrument of met soortgelyke betaalmiddele.
 8. 'N Transaksie waarin 'n goeie of verskeie goedere onder die beheer van 'n pandjieswinkel gebring word, met die bedrag wat deur die pandjieswinkel beskikbaar gestel word in ruil van € 25,000 of meer.
 9. 'N Transaksie vir 'n bedrag van € 15,000 of meer, wat kontant, met tjeks, met 'n voorafbetaalde instrument of in buitelandse valuta aan of deur die instelling betaal word.
 10. Deponeer munte, banknote of ander waardevolle artikels vir 'n bedrag van € 15,000 of meer.
 11. 'N Giro-betalingstransaksie vir 'n bedrag van € 15,000 of meer.
 12. 'N Geldoordrag vir 'n bedrag van € 2,000 of meer, tensy dit gaan oor 'n geldoordrag van 'n instelling wat die skikking vir hierdie oordrag verlaat na 'n ander instansie wat onderhewig is aan die verpligting om ongewone transaksies aan te meld, afkomstig van die Wwft. [9]

Nie alle aanwysers is van toepassing op alle instellings nie. Dit hang af van die tipe instelling wat aanwysers op die instelling van toepassing is. Wanneer een van die transaksies soos hierbo beskryf by 'n sekere instelling plaasvind, word dit as 'n ongewone transaksie beskou. Hierdie transaksie moet aan die FIU gerapporteer word. Die FIU registreer die verslag as 'n ongewone transaksieverslag. Die FIU beoordeel dan of die ongewone transaksie verdag is en deur 'n kriminele ondersoekowerheid of 'n veiligheidsdiens ondersoek moet word.

4. vrywaring

As 'n instelling 'n ongewone transaksie aan die FIU rapporteer, hou hierdie verslag skadeloosstelling in. Volgens die Wwft kan gegewens of inligting wat te goeder trou aan die FIU verskaf word in die konteks van 'n verslag, nie die basis dien vir of vir die doel van 'n ondersoek of vervolging van die instelling wat verslag gedoen het rakende die vermoede van geldwassery nie. of finansiering deur terroriste deur hierdie instelling. Verder kan hierdie gegewens nie as beskuldiging dien nie. Dit is ook van toepassing op gegewens wat deur 'n instelling aan die FIU verskaf word, met die redelike aanname dat dit die nakoming van die verpligte verslagdoening van die Wwft sou behels. Dit beteken dat die inligting wat 'n instelling aan die FIU verskaf het, in die konteks van 'n verslag van 'n ongewone transaksie, nie teen die instelling gebruik kan word in 'n kriminele ondersoek na geldwassery of finansiering van terroriste nie. Hierdie skadeloosstelling is ook van toepassing op persone wat werk vir die instelling wat die gegewens en inligting aan die FIU verskaf het. Deur te goeder trou 'n ongewone transaksie aan te meld, word strafregtelike vrywaring toegestaan.

Verder is 'n instelling wat 'n ongewone transaksie aangemeld het of op grond van die Wwft aanvullende inligting verskaf het, nie aanspreeklik vir enige skade wat 'n derde party as gevolg daarvan gely het nie. Dit beteken dat 'n instelling nie aanspreeklik gehou kan word vir die skade wat 'n kliënt ly as gevolg van die verslag oor die ongewone transaksie nie. Deur die verpligting om 'n ongewone transaksie aan te meld, word daar ook burgerlike vrywaring aan die instansie toegestaan. Hierdie siviele skadeloosstelling is ook van toepassing op persone wat werk vir die instelling wat die ongewone transaksie aangemeld het of die inligting aan die FIU verskaf het.

5. Ander verpligtinge voortspruitend uit die Wwft

Benewens die verpligting om die nodige omsigtigheid van die kliënt te doen en ongewone transaksies by die FIU aan te meld, is die Wwft ook 'n plig vir vertroulikheid en 'n opleidingsverpligting vir instellings.

Vertroulikheidsverpligting

Die vertroulikheidsverpligting behels dat 'n instelling niemand inlig oor 'n verslag aan die FIU nie en oor die vermoede dat geldwassery of finansiering van terroriste in 'n transaksie betrokke is. Die instelling word selfs verbied om die betrokke kliënt hiervan in te lig. Die rede hiervoor is dat die FIU 'n ondersoek na die ongewone transaksie sal inisieer. Die vertroulikheidsverpligting is geïnstalleer om te verhoed dat partye wat ondersoek word, die geleentheid kry om, byvoorbeeld, bewyse weg te doen.

Opleidingsverpligting

Volgens die Wwft het instellings 'n opleidingsverpligting. Hierdie opleidingsverpligting behels dat werknemers van die instelling vertroud moet wees met die bepalings van die Wwft, vir sover dit relevant is vir die uitvoering van hul pligte. Werknemers moet ook in staat wees om die behoorlike omsigtigheid van die kliënt behoorlik uit te voer en 'n ongewone transaksie te erken. Daar moet periodieke opleiding gevolg word om dit te bereik.

6. Gevolge van nie-nakoming van die Wwft

Verskeie verpligtinge spruit uit die Wwft: die uitvoering van die nodige omsigtigheid van klante, die rapportering van ongewone transaksies, die vertroulikheidsverpligting en die opleidingsverpligting. Verskeie gegewens moet ook aangeteken en geberg word en 'n instansie moet maatreëls tref om die risiko van geldwassery en finansiering van terroriste te verminder.

As 'n instelling nie die bogenoemde verpligtinge nakom nie, sal maatreëls getref word. Afhangend van die soort instelling, word die toesig oor die nakoming van die Wwft uitgevoer deur die Belastingowerhede / Buro-toesighouding Wwft, die Nederlandse Sentrale Bank, die Nederlandse Owerheid vir die Finansiële Markte, die Finansiële Toesighoudende Kantoor of die Nederlandse Balievereniging. Hierdie toesighouers doen toesighoudende ondersoeke om na te gaan of 'n instelling die Wwft-bepalings korrek nakom. In hierdie ondersoeke word die oorsig en bestaan ​​van 'n risikobeleid beoordeel. Die ondersoek het ook ten doel om te verseker dat instellings eintlik ongewone transaksies rapporteer. As die bepalings van die Wwft oortree word, word die toesighoudende owerhede gemagtig om 'n bevel op te lê onderhewig aan 'n inkrementele boete of 'n administratiewe boete. Hulle het ook die moontlikheid om 'n instelling opdrag te gee om 'n sekere aksie te volg rakende die ontwikkeling van interne prosedures en die opleiding van werknemers.

As 'n instelling versuim het om 'n ongewone transaksie aan te meld, sal 'n oortreding van die Wwft voorkom. Dit maak nie saak of die versuim om aan te meld doelbewus of per ongeluk was nie. As 'n instelling die Wwft oortree, hou dit 'n ekonomiese oortreding in volgens die Nederlandse Wet op Ekonomiese Misdrywe. Die FIU kan ook verdere ondersoeke instel na die rapporteringsgedrag van 'n instelling. In ernstige gevalle kan die toesighoudende owerhede die oortreding selfs by die Nederlandse openbare aanklaer aanmeld, wat dan met 'n strafregtelike ondersoek na die instelling kan begin. Die instelling sal dan vervolg word omdat hy nie aan die bepalings van die Wwft voldoen het nie.

7. Gevolgtrekking

Die Wwft is 'n wet wat op baie instellings van toepassing is. Daarom is dit belangrik vir hierdie instellings om te weet watter verpligtinge hulle moet nakom om aan die Wwft te voldoen. Die uitvoering van klante-omsigtigheid, die rapportering van ongewone transaksies, die vertroulikheidsverpligting en die opleidingsverpligting spruit uit die Wwft. Hierdie verpligtinge is vasgestel om te verseker dat die risiko van geldwassery en finansiering van terroriste so klein as moontlik is en dat daar onmiddellik opgetree kan word as die vermoede bestaan ​​dat hierdie aktiwiteite plaasvind. Vir instellings is dit belangrik om die risiko's te beoordeel en daarvolgens maatreëls te tref. Afhangend van die soort instelling en die aktiwiteite wat 'n instelling uitvoer, kan verskillende reëls geld.

Die Wwft behels nie net dat instellings die verpligtinge wat uit die Wwft voortspruit, moet nakom nie, maar het ook ander gevolge vir instellings. Wanneer 'n goeie trou aan die FIU verslag gedoen word, word strafregtelike en siviele skadeloosstelling aan die instansie toegestaan. In daardie geval kan die inligting wat deur die instansie verskaf word nie daarteen gebruik word nie. Siviele aanspreeklikheid vir skade aan die kliënt wat voortspruit uit 'n verslag aan die FIU is ook uitgesluit. Aan die ander kant is daar gevolge as die Wwft geskend word. In die ergste geval kan 'n instelling selfs strafregtelik vervolg word. Daarom is dit baie belangrik dat instellings aan die bepalings van die Wwft voldoen, nie net om die risiko van geldwassery en die finansiering van terrorisme te verminder nie, maar ook om hulself te beskerm.
_____________________________

[1] 'Wat is de Wwft', Belastingdienst 09-07-2018, www.belastingdienst.nl.

[2] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[3] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3, bl. 3 (MvT).

[4] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3, bl. 3 (MvT).

[5] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3, bl. 8 (MvT).

[6] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3, bl. 3 (MvT).

[7] 'Wat is 'n PEP', Autoriteit Finansiële Markten 09-07-2018, www.afm.nl.

[8] Kamerstukken II 2017/18, 34 808, 3, bl. 4 (MvT).

[9] 'Meldergroepen', FIU 09-07-2018, www.fiu-nederland.nl.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.