Die ins en outs van die wettige tweevlakmaatskappy

Die ins en outs van die wettige tweevlakmaatskappy

Die wettige tweevlakmaatskappy is 'n spesiale vorm van maatskappy wat op die NV en BV (sowel as die koöperasie) van toepassing kan wees. Daar word dikwels gedink dat dit slegs van toepassing is op groepe wat internasionaal werk en wat deel uitmaak van hul aktiwiteite in Nederland. Dit hoef egter nie noodwendig die geval te wees nie; die struktuurregime kan gouer van toepassing word as wat 'n mens sou verwag. Is dit iets wat vermy moet word of hou dit ook die voordele daarvan in? Hierdie artikel bespreek die ins en outs van die wettige tweevlakmaatskappy en stel u in staat om die gevolge daarvan behoorlik te beoordeel.

Die ins en outs van die wettige tweevlakmaatskappy

Die doel van die wettige tweevlakmaatskappy

Die wettige tweevlakmaatskappy is in ons regstelsel ingevoer as gevolg van die ontwikkeling van aandele in die middel van die vorige eeu. Waar vroeër meerderheidsaandeelhouers was wat op lang termyn toegewyd was, het dit al hoe meer algemeen geword (selfs vir pensioenfondse) om kortliks in 'n maatskappy te belê. Aangesien dit ook tot minder betrokkenheid gelei het, was die Algemene Vergadering van Aandeelhouers (hierna 'GMS') minder in staat om toesig te hou oor die bestuur. Dit het daartoe gelei dat die wetgewer die wettige tweevlakmaatskappy in die 1970's ingestel het: 'n spesiale sakevorm waarin strenger toesig gesoek word in 'n balans tussen arbeid en kapitaal. Dit is die bedoeling om hierdie balans te bereik deur die pligte en bevoegdhede van die Raad (hierna 'SB') te verskerp en deur die instelling van 'n ondernemingsraad ten koste van die mag van die GMS.

Vandag is hierdie ontwikkeling in aandeelhouerskap steeds relevant. Omdat die rol van baie aandeelhouers in groot maatskappye passief is, kan dit gebeur dat 'n klein groep aandeelhouers die leiding neem in GMS's en baie mag oor die bestuur uitoefen. Die kort duur van aandeelhouerskap moedig 'n korttermynvisie aan waarin die aandele so vinnig as moontlik in waarde moet styg. Dit is 'n noue siening van die onderneming se belange, aangesien belanghebbendes van die maatskappy (soos sy werknemers) voordeel trek uit 'n langtermynvisie. Die kode vir korporatiewe bestuur praat oor 'langtermyn waardeskepping' in hierdie konteks. Daarom is die wettige tweevlakmaatskappy vandag nog 'n belangrike maatskappyvorm wat ten doel het om die balans van belanghebbendes reg te stel.

Watter maatskappye kom in aanmerking vir die struktuurregime?

Die wettige tweevlakreëls (ook in die struktuurregime of 'structuurrregime' genoem) is nie onmiddellik verpligtend nie. Die wet stel vereistes waaraan 'n onderneming moet voldoen voordat aansoek na 'n sekere tydperk verpligtend kan word (tensy daar 'n vrystelling is wat hieronder bespreek sal word). Hierdie vereistes word uiteengesit in afdeling 2: 263 van die Nederlandse burgerlike wetboek ('DCC'):

 • Die ingeskrewe kapitaal van die maatskappy tesame met die reserwes soos aangedui op die balansstaat, met inbegrip van die verduidelikende aantekeninge ten minste 'n bedrag bepaal deur Koninklike Besluit (tans vasgestel op € 16 miljoen). Dit sluit ook die teruggekoopte (maar nie gekanselleerde) aandele en alle verborge reserwes in soos aangedui in die toeligting.
 • Die maatskappy, of 'n afhanklike maatskappy daarvan, het 'n Ondernemingsraad gebaseer op 'n wetlike verpligting.
 • Minstens 100 werknemers in Nederland is in diens deur die maatskappy en sy afhanklike maatskappy. Die feit dat die werknemers nie permanent of voltyds werk nie, speel nie hierin nie.

Wat is 'n afhanklike maatskappy?

'N Belangrike konsep uit hierdie vereistes is die afhanklike maatskappy. Daar is dikwels 'n wanopvatting dat die wettige tweevlakreëls nie op die moedermaatskappy van toepassing is nie, byvoorbeeld omdat dit nie die moedermaatskappy is wat die ondernemingsraad op die been gebring het nie, maar die filiaalmaatskappy. Dit is dus ook belangrik om na te gaan of aan sekere voorwaardes voldoen word ten opsigte van ander maatskappye binne die groep. Dit kan as afhanklike maatskappye tel (volgens artikel 2: 152/262 DCC) as hulle:

 1. 'n regspersoon aan wie die maatskappy of een of meer afhanklike maatskappye, alleen of gesamentlik en dra vir sy of hul eie rekening minstens die helfte van die ingeskrewe kapitaal by,
 2. 'n maatskappy waarvan besigheid is geregistreer in die handelsregister en waarvoor die maatskappy of 'n afhanklike maatskappy is ten volle aanspreeklik as vennoot teenoor derde partye vir alle skuld.

Vrywillige aansoek

Uiteindelik is dit moontlik om aansoek te doen die (volledige of versagtende) tweevlakbordstelsel vrywillig. In daardie geval is slegs die tweede vereiste van toepassing op die Ondernemingsraad. Die wettige tweevlakreëls is dan van toepassing sodra dit in die statute van die maatskappy opgeneem word.

Die stigting van die statutêre tweevlakmaatskappy

As die maatskappy aan bogenoemde vereistes voldoen, is dit wettiglik gekwalifiseer as 'n 'groot maatskappy'. Dit moet binne twee maande na die goedkeuring van die jaarrekening deur die GMS aan die handelsregister gerapporteer word. 'N Weglating van hierdie registrasie geld as 'n ekonomiese oortreding. Verder kan enige wettig belanghebbende die hof versoek om hierdie registrasie te doen. As hierdie registrasie al drie jaar deurlopend in die handelsregister is, is die struktuurregime van toepassing. Op daardie stadium moes die statute gewysig gewees het om hierdie regime te vergemaklik. Die tydperk vir die toepassing van die wettige tweevlakreëls begin eers totdat die registrasie gedoen is, selfs al is die kennisgewing weggelaat. Die registrasie kan tussentyds onderbreek word as die maatskappy nie meer aan bogenoemde vereistes voldoen nie. Wanneer die maatskappy in kennis gestel word dat dit weer daaraan voldoen, begin die tydperk vanaf die begin (tensy die tydperk verkeerdelik onderbreek is).

(Gedeeltelike) vrystelling

Die kennisgewingverpligting is nie van toepassing in die geval van 'n volledige vrystelling nie. As die struktuurregime van toepassing is, sal dit ophou bestaan ​​sonder 'n afloopperiode. Die volgende vrystellings volg uit die wet:

 1. Die maatskappy is 'n afhanklike maatskappy van 'n regspersoon waarop die volledige of versagde struktuurregime van toepassing is. Met ander woorde, die filiaal is vrygestel as die (versagde) tweevlak-bestuurstelsel op die ouer van toepassing is, maar andersom lei dit nie tot 'n vrystelling vir die ouer nie.
 2. Die maatskappy tree op as 'n bestuurs- en finansieringsonderneming in 'n internasionale groep, behalwe dat die werknemers in diens van die maatskappy en die groepondernemings meestal buite Nederland werksaam is.
 3. 'N Maatskappy waarin ten minste die helfte van die uitgereikte kapitaal word deelgeneem a gesamentlike onderneming deur ten minste twee regspersone wat onderworpe is aan die struktuurregime.
 4. Die diensonderneming is 'n internasionale groep.

Daar is ook 'n versagtende of verswakte struktuurregime vir internasionale groepe, waarin die SB nie gemagtig is om bestuurslede aan te stel of te ontslaan nie. Die rede hiervoor is dat die eenheid en beleid binne die groep met 'n wettige tweevlakmaatskappy verbreek word. Dit is van toepassing as een van die volgende gevalle ontstaan:

 1. Die maatskappy is (i) 'n tweevlak-bestuursmaatskappy waarvan (ii) ten minste die helfte van die uitgereikte kapitaal deur 'n (Nederlandse of buitelandse) moedermaatskappy of afhanklike maatskappy besit word en (iii) die meerderheid van die groep 'se werknemers werk buite Nederland.
 2. Ten minste die helfte van die uitgereikte kapitaal van 'n statutêre tweevlakmaatskappy word deur twee of meer maatskappye gehou onder a gesamentlike onderneming reëling (onderlinge samewerkingsreëling), waarvan die meerderheid werknemers binne hul groep buite Nederland werk.
 3. Ten minste die helfte van die uitgereikte kapitaal word besit deur 'n moedermaatskappy of sy afhanklike maatskappy onder 'n onderlinge samewerkingsreëling, wat self 'n wettige tweevlakmaatskappy is.

Die gevolge van die struktuurregime

Wanneer die tydperk verstryk het, moet die maatskappy sy statute wysig in ooreenstemming met die wettige bepalings wat op die tweevlak-bestuurstelsel geld (Artikels 2: 158-164 van die DCC vir die NV en Artikels 2: 268-2: 274 van die DCC vir die BV). Die tweevlakmaatskappy verskil op die volgende punte van die gewone maatskappy:

 • Die instelling van 'n toesighoudende raad (of eenvlakbordstruktuur ingevolge artikel 2: 164a / 274a van die DCC) is verpligtend;
 • Die SB sal breër magte kry ten koste van die bevoegdhede van die GMS. Die SB sal byvoorbeeld goedkeuringsregte kry ten opsigte van belangrike bestuursbesluite en (onder die volle regime) direkteure kan aanstel en afdank.
 • Die lede van die SB word aangestel deur die GMS op benoeming deur die SB, waarvan een derde van die lede deur die Ondernemingsraad aangestel word. Die aanstelling kan slegs met 'n volstrekte meerderheid van minstens een derde van die uitgereikte kapitaal verwerp word.

Aanstootlike strukturele regime?

Die mag van klein, aktivistiese en uitsluitlik winsgerigte aandeelhouers kan deur die struktuurregime beperk word. Dit is omdat die SB, deur die uitbreiding van sy bevoegdhede, kan fokus op 'n wyer verskeidenheid belange binne die belang van die maatskappy, insluitend die belang van die aandeelhouer, wat die belanghebbendes in 'n wye sin bevoordeel, asook die kontinuïteit van die maatskappy. Werknemers kry ook meer invloed in die beleid van die onderneming, omdat die ondernemingsraad een derde van die SB benoem.

Beperking van aandeelhouersbeheer

Die wettige tweevlakmaatskappy kan egter nadelig wees as 'n situasie ontstaan ​​wat afwyk van die praktyk op kort termyn. Dit is omdat groot aandeelhouers, wat die maatskappy voorheen verryk het met hul invloed en langtermynvisie (soos byvoorbeeld in familiebesighede), beperk is tot hul beheer deur die tweevlak-bestuurstelsel. Dit kan die maatskappy ook minder aantreklik maak vir buitelandse kapitaal. Dit is omdat die wettige tweevlakmaatskappy nie meer in staat is om die aanstellings- en ontslagregte uit te oefen nie - die verreikendste uitoefening van hierdie beheer - en (selfs in die versagtende regime) die vetoreg op belangrike bestuursbesluite uit te oefen. . Die oorblywende regte van aanbeveling of beswaar en die moontlikheid van tussentydse ontslag is slegs 'n bleek skaduwee hiervan. Die wenslikheid van 'n wettige tweevlakstelsel hang dus af van die aandeelhouerskultuur in die maatskappy.

'N Pasgemaakte struktuurregime

Nietemin is dit moontlik om reëlings te tref om die aandeelhouers van die maatskappy binne die perke van die wet te akkommodeer. Alhoewel dit nie in die statute moontlik is om die goedkeuring van belangrike bestuursbesluite deur die SB te beperk nie, is dit wel moontlik om ook goedkeuring van 'n ander korporatiewe liggaam (bv. Die GMS) vir hierdie besluite te benodig. Hiervoor is die normale reëls vir die wysiging van die statute van toepassing. Behalwe 'n afwyking in die statute, is 'n kontraktuele afwyking ook moontlik. Dit is egter nie raadsaam nie omdat dit nie in die maatskappywetgewing afdwingbaar is nie. Deur wettig toelaatbare wysigings aan die wettige tweevlakreëls aan te bring, is dit moontlik om, ondanks die verpligte toepassing, 'n manier te vind in die regime wat by die maatskappy pas.

Het u nog vrae oor die struktuurregime na die lees van hierdie artikel, of sou u advies oor 'n struktuurregime wou hê? Kontak dan asseblief Law & More. Ons prokureurs is spesialiseer in korporatiewe reg en help u graag!

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.