Die Raad van toesig

Die Raad van toesig

Die Raad van Raad (hierna 'SB') is 'n liggaam van die BV en die NV wat 'n toesighoudende funksie het oor die beleid van die bestuursraad en die algemene sake van die maatskappy en sy geaffilieerde onderneming (Artikel 2: 140/250 paragraaf 2 van die Nederlandse burgerlike wetboek ('DCC'). Die doel van hierdie artikel is om 'n algemene uiteensetting van hierdie korporatiewe liggaam te gee. Eerstens word verduidelik wanneer 'n SB verpligtend is en hoe dit opgestel word. Tweedens word die hooftake van die SB aangespreek. Vervolgens word die regsbevoegdhede van die SB uiteengesit. Die uitgebreide magte van die SB in 'n tweevlak-raadsonderneming word vervolgens bespreek. Ten slotte word hierdie artikel afgesluit met 'n kort samevatting.

Die Raad van toesig

Die opsionele instelling en die vereistes daarvan

In beginsel is die aanstelling van 'n SB nie verpligtend vir NV's en BV's nie. Dit is anders in die geval van a verpligte tweevlak-direksiemaatskappy (sien ook hieronder). Dit kan ook 'n verpligting wees as gevolg van verskeie sektorale regulasies (soos vir banke en versekeraars ingevolge artikel 3:19 van die Wet op Finansiële Toesig). Toesighoudende direkteure kan slegs aangestel word as daar 'n statutêre basis daarvoor is. Die Ondernemingskamer mag egter 'n toesighoudende direkteur aanstel as 'n spesiale en finale bepaling in die ondersoekprosedure, waarvoor so 'n basis nie nodig is nie. As u kies vir 'n opsionele instelling van die SB, moet u hierdie liggaam dus by die statute insluit (by die stigting van die maatskappy of later deur die statute te wysig). Dit kan byvoorbeeld gedoen word deur die liggaam direk in die statute te skep of deur dit afhanklik te maak van 'n besluit van 'n korporatiewe liggaam soos die algemene vergadering van aandeelhouers ('GMS'). Dit is ook moontlik om die instelling afhanklik te maak van 'n tydsbepaling (bv. Een jaar na die stigting van die maatskappy) waarna 'n addisionele besluit nie nodig is nie. In teenstelling met die direksie is dit nie moontlik om regspersone as toesighoudende direkteure aan te stel nie.

Toesighoudende direkteure versus nie-uitvoerende direkteure

Behalwe 'n SB in 'n tweevlakstruktuur, is dit ook moontlik om 'n eenvlakbordstruktuur te kies. In daardie geval bestaan ​​die direksie uit twee soorte direkteure, naamlik uitvoerende direkteure en nie-uitvoerende direkteure. Die pligte van die nie-uitvoerende direkteure is dieselfde as dié van die toesighoudende direkteure in die SB. Daarom is hierdie artikel ook van toepassing op nie-uitvoerende direkteure. Soms word aangevoer dat omdat uitvoerende en nie-uitvoerende direkteure in dieselfde liggaam sit, daar 'n laer drempel is vir aanspreeklikheid van nie-uitvoerende direkteure as gevolg van 'n beter moontlikheid van inligting. Menings hieroor is egter verdeeld en dit hang boonop baie af van die omstandighede van die saak. Dit is nie moontlik om nie-uitvoerende direkteure en 'n SB te hê nie (artikel 2: 140/250 paragraaf 1 van die DCC).

Pligte van die Raad van Bestuur

Die statutêre pligte van die SB kom neer op toesighoudende en adviserende pligte ten opsigte van die bestuursraad en die algemene sake van die maatskappy (artikel 2: 140/250 paragraaf 2 van die DCC). Die SB het ook 'n plig as werkgewer van die bestuursraad, omdat hy besluit of ten minste 'n groot invloed het op die keuse, (her) aanstelling, skorsing, ontslag, vergoeding, taakverdeling en ontwikkeling van bestuurslede. . Daar is egter geen hiërargiese verhouding tussen die bestuursraad en die SB nie. Hulle is twee verskillende korporatiewe liggame, elk met hul eie pligte en bevoegdhede. Die kerntake van die SB word hieronder in meer besonderhede behandel.

Toesighoudende taak

Die toesighoudende taak impliseer dat die SB die bestuursbeleid en die algemene gang van sake monitor. Dit sluit byvoorbeeld die funksionering van die bestuur, die onderneming se strategie, die finansiële situasie en gepaardgaande verslagdoening, die risiko's van die onderneming, nakoming en sosiale beleid in. Daarbenewens strek die toesig oor die SB in die moedermaatskappy ook tot die groepsbeleid. Boonop gaan dit nie net oor toesig nie, maar ook om die (langtermyn) beleid wat nog geïmplementeer moet word (bv. Beleggings- of beleidsplanne) op 'n redelike wyse te beoordeel binne die grense van bestuursoutonomie. Daar is ook kollegiale toesig oor toesighoudende direkteure met betrekking tot mekaar.

Adviesrol

Verder is daar die raadgewende taak van die SB, wat ook die algemene bestuursbeleid betref. Dit beteken nie dat advies nodig is vir elke besluit wat die bestuur neem nie. Besluite oor die daaglikse bestuur van die onderneming is immers deel van die bestuur se taak. Die SB kan nietemin gevraagde en ongevraagde advies gee. Hierdie advies hoef nie gevolg te word nie, want die raad is, soos gesê, outonoom in sy besluite. Desondanks moet die advies van die SB ernstig gevolg word in die lig van die gewig wat die SB aan die advies heg.

Die SB se pligte bevat nie die mag om te verteenwoordig nie. In beginsel is nie die SB of die individuele lede daarvan gemagtig om die BV of NV te verteenwoordig nie (afgesien van enkele statutêre uitsonderings). Dit kan dus nie in die statute opgeneem word nie, tensy dit uit die wet voortspruit.

Bevoegdhede van die Raad van Bestuur

Daarbenewens het die SB 'n aantal bevoegdhede wat volg uit die statutêre reg of die statute. Dit is enkele van die belangrike statutêre bevoegdhede van die SB:

  • Opskortingsbevoegdheid van direkteure, tensy anders bepaal in die statute (artikel 2: 147/257 DCC): tydelike skorsing van die direkteur van sy pligte en bevoegdhede, soos deelname aan besluitneming en verteenwoordiging.
  • Besluite neem in geval van botsende belange van die bestuurslede (artikel 2: 129/239 subartikel 6 DCC).
  • Goedkeuring en ondertekening van 'n bestuursvoorstel vir 'n samesmelting of splitsing (artikel 2: 312 / 334f sub 4 DKV).
  • Goedkeuring van die jaarrekening (artikel 2: 101/210 onderafdeling 1 DKV).
  • In die geval van 'n genoteerde maatskappy: die nakoming, instandhouding en openbaarmaking van die korporatiewe bestuurstruktuur van die maatskappy.

Die toesighoudende raad in die statutêre tweevlakmaatskappy

Soos hierbo genoem, is dit verpligtend om 'n SB by die wettige tweevlakmaatskappy te stig. Boonop het hierdie direksie dan ekstra statutêre magte, ten koste van die gesag van die Algemene Vergadering van Aandeelhouers. Ingevolge die tweevlak-bestuurstelsel is die SB die bevoegdheid om belangrike bestuursbesluite goed te keur. Die SB het ook die mag om bestuurslede aan te stel en te ontslaan (artikel 2: 162/272 DCC), terwyl dit in die geval van 'n gewone of beperkte tweevlakmaatskappy die mag is van die GMS (artikel 2: 155/265 DCC). Ten slotte word die SB in 'n statutêre tweevlakmaatskappy ook deur die Algemene Vergadering van Aandeelhouers aangestel, maar die SB het 'n statutêre reg om toesighoudende direkteure vir aanstelling te benoem (artikel 2: 158/268 (4) DCC). Ondanks die feit dat die GMS en die Ondernemingsraad 'n aanbeveling kan maak, is die SB nie hieraan gebonde nie, met die uitsondering van die bindende benoeming vir 'n derde van die SB deur die WK. Die GMS kan die benoeming met 'n volstrekte meerderheid van die stemme weier en as dit 'n derde van die kapitaal verteenwoordig.

Gevolgtrekking

Hopelik het hierdie artikel u 'n goeie idee gegee oor die SB. Om saam te vat, is die aanstelling van 'n SB dus nie verpligtend nie, tensy 'n verpligting uit spesifieke wetgewing volg of wanneer die tweevlak-bestuurstelsel van toepassing is. Wil u dit doen? As dit so is, kan dit op verskillende maniere in die statute opgeneem word. In plaas van 'n SB, kan 'n eenvlakbordstruktuur ook gekies word. Die SB se hooftake is toesig en advies, maar die SB kan ook gesien word as die werkgewer van die bestuur. Baie magte volg uit die wet en kan voortvloei uit die statute, waarvan die belangrikste hieronder gelys word. Ten slotte het ons aangedui dat in die geval van 'n tweevlak-direksie-maatskappy 'n aantal bevoegdhede deur die GMS aan die SB gegee word en wat dit behels.

Het u nog vrae nadat u hierdie artikel gelees het oor die raad van bestuur (sy pligte en bevoegdhede), die instelling van 'n toesighoudende raad, die eenvlak- en tweevlak-bestuurstelsel of die verpligte tweevlak-raadmaatskappy? U kan kontak Law & More vir al u vrae oor hierdie onderwerp, maar ook oor baie ander. Ons prokureurs is breedweg gespesialiseerd in onder meer korporatiewe reg en is altyd gereed om u te help.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.