BENODIG AAN Administratiewe PROKUREUR?
VRA OM REGSHULP

ONS REGTE IS SPESIALISTE IN NEDERLANDS REG

nagegaan Duidelik.

nagegaan Persoonlik en maklik toeganklik.

nagegaan Jou belange eerste.

Maklik toeganklik

Maklik toeganklik

Law & More is van Maandag tot Vrydag beskikbaar
van 08:00 tot 22:00 en oor naweke van 09:00 tot 17:00

Goeie en vinnige kommunikasie

Goeie en vinnige kommunikasie

Ons prokureurs luister na u saak en kom na vore
met 'n toepaslike plan van aksie

Persoonlike benadering

Persoonlike benadering

Ons werksmetode verseker dat 100% van ons kliënte
beveel ons aan en dat ons gemiddeld met 'n 9.4 gegradeer word

/
Administratiewe prokureur
/

Administratiewe prokureur

Administratiewe reg handel oor die regte en verpligtinge van burgers en besighede teenoor die regering. Die administratiewe reg reguleer ook hoe die regering besluite neem en wat u kan doen as u nie met so 'n besluit saamstem nie. Regeringsbesluite staan ​​sentraal in die administratiewe reg. Hierdie besluite kan ingrypende gevolge vir u hê. Daarom is dit belangrik dat u onmiddellik optree as u nie saamstem met 'n regeringsbesluit wat sekere gevolge vir u het nie. Byvoorbeeld: u permit sal ingetrek word of 'n handhawingsaksie teen u geneem word. Dit is situasies waarteen u beswaar kan maak. Natuurlik bestaan ​​die moontlikheid dat u beswaar van die hand gewys sal word. U het ook die reg om 'n appèlwet in te dien en teen die verwerping van u beswaar. Dit kan gedoen word deur 'n kennisgewing van appèl in te dien. Die administratiewe prokureurs van Law & More kan u adviseer en ondersteun in hierdie proses.

Vinnige kieslys

"Law & More prokureurs
betrokke is en empatie kan hê
met die kliënt se probleem”

Algemene Wet op die Bestuursreg

In die meeste administratiefregtelike gevalle vorm die Algemene Wet op Algemene Bestuur (Awb) dikwels die regsraamwerk. Die Algemene Wet op Bestuursregte (Awb) bepaal hoe die regering besluite moet opstel, beleid moet publiseer en watter sanksies beskikbaar is vir afdwinging.

Permitte

U mag met administratiewe reg in aanraking kom as u 'n permit benodig. Dit kan byvoorbeeld 'n omgewingspermit of 'n drank- en gasvryheidspermit wees. In die praktyk gebeur dit gereeld dat aansoeke om permitte verkeerdelik geweier word. Burgers kan beswaar maak. Hierdie besluite oor permitte is wettige besluite. By die neem van besluite is die regering gebonde aan reëls wat verband hou met die inhoud en wyse waarop die besluite geneem word. Dit is verstandig om regshulp te hê as u beswaar maak teen die afwysing van u aansoek. Omdat hierdie reëls opgestel is op grond van die wetlike reëls wat in die administratiefreg van toepassing is. Deur 'n advokaat te kontak, kan u seker wees dat die prosedure korrek sal verloop in die geval van 'n beswaar en in die geval van appèl.

In sommige gevalle is dit nie moontlik om 'n beswaar in te dien nie. By verrigtinge is dit byvoorbeeld moontlik om 'n mening na 'n konsepbesluit in te dien. 'N Advies is 'n reaksie wat u as 'n belanghebbende party na die bevoegde owerheid kan stuur na aanleiding van 'n konsepbesluit. Die owerheid kan die menings wat tydens die finale besluit geneem word, in ag neem. Dit is dus verstandig om regsadvies in te win voordat u u mening oor 'n konsepbesluit voorlê.

Wat kliënte oor ons sê

Voldoende benadering

Tom Meevis was deurgaans by die saak betrokke, en elke vraag wat daar was van my kant is vinnig en duidelik deur hom beantwoord. Ek sal beslis die firma (en veral Tom Meevis) by vriende, familie en sakevennote aanbeveel.

10
Mieke
Hoogeloon

Ons Administratiewe prokureurs staan ​​gereed om jou by te staan:

Office Law & More

subsidies

Die toekenning van subsidies beteken dat u geregtig is op finansiële hulpbronne van 'n administratiewe liggaam vir die finansiering van sekere aktiwiteite. Die toestaan ​​van subsidies het altyd 'n wettige basis. Benewens die opstel van reëls, is subsidies 'n instrument wat regerings gebruik. Op hierdie manier stimuleer die regering gewenste gedrag. Subsidies word dikwels onderworpe aan voorwaardes. Die regering kan hierdie voorwaardes nagaan om te sien of dit nagekom word.

Baie organisasies is afhanklik van subsidies. Maar in die praktyk gebeur dit dikwels dat subsidies deur die regering onttrek word. U kan dink aan die situasie wat die regering besnoei. Regsbeskerming is ook beskikbaar teen 'n herroepingbesluit. Deur beswaar te maak teen die onttrekking van 'n subsidie, kan u in sommige gevalle verseker dat u reg op die subsidie ​​gehandhaaf word. Is u twyfel of u subsidie ​​wettiglik teruggetrek is, of het u ander vrae oor regeringsubsidies? Kontak gerus die administratiewe prokureurs van Law & More. Ons adviseer u graag oor u vrae rakende regeringsubsidies.

BestuursregAdministratiewe toesig

Miskien moet u met die regering te make kry as reëls in u omgewing oortree word en die regering u versoek om in te gryp of wanneer die regering byvoorbeeld kom om te kyk of u aan die permitvoorwaardes of ander opgelegde voorwaardes voldoen. Dit word die handhawing van die regering genoem. Die regering kan toesighouers hiervoor ontplooi. Toesighouers het toegang tot elke onderneming en word toegelaat om alle nodige inligting aan te vra en te inspekteer en die administrasie daarmee saam te neem. Dit vereis nie dat daar 'n ernstige vermoede bestaan ​​dat die reëls oortree is nie. As u nie in so 'n geval saamwerk nie, is u strafbaar.

As die regering sê dat daar 'n oortreding plaasgevind het, sal u die geleentheid kry om op enige beoogde afdwinging te reageer. Dit kan byvoorbeeld 'n bevel onder boete van betaling wees, 'n bevel onder administratiewe boete of 'n administratiewe boete. Permitte kan ook vir afdwingingsdoeleindes teruggetrek word.

'N Bevel onder boetebetaling beteken dat die regering u wil aanspoor om 'n sekere daad te doen of te weerhou, in welke geval u 'n som geld sal skuld as u nie saamwerk nie. Die bevel onder administratiewe boete gaan selfs verder as dit. Met 'n administratiewe bevel tree die regering tussenbeide en word die koste van die ingryping deur u geëis. Dit kan byvoorbeeld die geval wees as dit kom by die sloop van 'n onwettige gebou, die skoonmaak van die gevolge van 'n omgewingsoortreding of die sluiting van 'n onderneming sonder 'n permit.

Verder kan die regering in sommige situasies kies om 'n boete op te lê deur administratiefreg in plaas van strafreg. 'N Voorbeeld hiervan is die administratiewe boete. 'N Administratiewe boete kan baie hoog wees. As u 'n administratiewe boete opgelê is en u nie daarmee saamstem nie, kan u by die howe appelleer.

As gevolg van 'n sekere misdryf, kan die regering besluit om u permit te herroep. Hierdie maatreël kan as straf toegepas word, maar ook as afdwinging om te voorkom dat 'n sekere daad herhaal word.

Staatsaanspreeklikheid

Soms kan besluite of optrede van die regering skade berokken. In sommige gevalle is die regering aanspreeklik vir hierdie skade en kan u skadevergoeding eis. Daar is verskillende maniere waarop u as entrepreneur of privaat individu skadevergoeding van die regering kan eis.

Onregmatige optrede van die regering

As die regering onregmatig opgetree het, kan u die regering aanspreeklik hou vir enige skade wat u gely het. In die praktyk word dit 'n onwettige regeringswet genoem. Dit is byvoorbeeld die geval as die regering u onderneming sluit en die regter besluit dat dit nie mag gebeur nie. As 'n entrepreneur kan u die finansiële verlies opeis wat u gely het as gevolg van die regering se tydelike sluiting.

Wettige regeringshandeling

In sommige gevalle kan u ook skade ly as die regering 'n wettige besluit geneem het. Dit kan byvoorbeeld die geval wees wanneer die regering 'n verandering aan die soneringsplan maak, wat sekere bouprojekte moontlik maak. Hierdie verandering kan lei tot 'n verlies aan inkomste uit u besigheid of 'n afname in die waarde van u huis. In so 'n geval praat ons van vergoeding vir skade aan planne of skadevergoeding.

Ons administratiewe advokate adviseer u graag oor die moontlikhede om vergoeding te bekom as gevolg van 'n regeringswet.

Beswaar en appèlBeswaar en appèl

Voordat besware teen 'n beslissing van die regering by die administratiewe hof ingedien kan word, moet eers 'n beswaarprosedure gedoen word. Dit beteken dat u binne ses weke skriftelik moet aandui dat u nie met die besluit saamstem nie en die redes waarom u nie saamstem nie. Besware moet skriftelik gerig word. Die gebruik van e-pos is slegs moontlik indien die regering dit uitdruklik aangedui het. 'N Telefoonbeswaar word nie as 'n amptelike beswaar beskou nie.

Nadat 'n kennisgewing van beswaar ingedien is, kry u die geleentheid om u beswaar mondelings te verduidelik. As u reg bewys word en die beswaar as gegrond verklaar word, sal die betwiste besluit omgekeer word en 'n ander besluit vervang. As u nie reg bewys word nie, sal die beswaar ongegrond verklaar word.

'N Appèl teen die beslissing oor beswaar kan ook by die hof aangeteken word. 'N Appèl moet ook binne ses weke skriftelik ingedien word. In sommige gevalle kan dit ook digitaal gedoen word. Die hof stuur daarna 'n kennisgewing van appèl aan die regeringsagentskap met die versoek om al die dokumente rakende die saak te stuur en daarop in 'n verklaring van verdediging te reageer.

Daarna sal 'n verhoor geskeduleer word. Die hof sal dan slegs oor die betwiste beslissing oor beswaar beslis. As die regter dus met u saamstem, sal hy slegs die beslissing oor u beswaar nietig verklaar. Die prosedure is dus nog nie verby nie. Die regering sal 'n nuwe besluit oor die beswaar moet neem.

diensteSpertye in die administratiefreg

Na 'n beslissing deur die regering, het u ses weke om beswaar of appèl aanhangig te maak. As u nie betyds beswaar maak nie, sal u kans om iets teen die besluit te doen, verloop. As daar geen beswaar of appèl aangeteken word teen 'n beslissing nie, sal dit formele regskrag kry. Dit word veronderstel om wettig te wees, beide ten opsigte van die skepping en inhoud daarvan. Die verjaringstydperk vir die indiening van 'n beswaar of appèl is dus eintlik ses weke. U moet dus sorg dat u betyds regshulp inwin. As u nie met die besluit saamstem nie, moet u binne 6 weke 'n kennisgewing van beswaar of appèl indien. Die administratiewe advokate van Law & More kan u in hierdie proses adviseer.

dienste

Ons kan vir jou litigeer in alle areas van administratiefreg. Dink byvoorbeeld daaraan om 'n kennisgewing van beswaar by die Munisipale Hoofbestuur in te dien teen die oplegging van 'n bevel onderhewig aan 'n boetebetaling of litigasie voor die hof oor die versuim om 'n omgewingspermit vir die omskepping van 'n gebou toe te staan. Die adviespraktyk is 'n belangrike deel van ons werk. In baie gevalle, met die regte advies, kan jy verrigtinge teen die regering voorkom. Ons kan jou onder andere adviseer en bystaan ​​met:
  • aansoek doen vir subsidies;
  • 'n voordeel wat gestaak is en die herwinning van hierdie voordeel;
  • die oplegging van 'n administratiewe boete;
  • die afwysing van u aansoek om 'n omgewingspermit;
  • beswaar aanteken teen die intrekking van permitte.
Verrigtinge in die administratiewe reg is dikwels werk van 'n regte advokaat, hoewel hulp deur 'n prokureur nie verpligtend is nie. Stem u nie saam met 'n regeringsbesluit wat ingrypende gevolge vir u het nie? Kontak dan die administratiewe prokureurs van Law & More direk. Ons kan u help!

Wil u weet wat? Law & More kan doen vir jou as 'n prokureursfirma in Eindhoven en Amsterdam?
Kontak ons ​​dan per telefoon +31 40 369 06 80 of stuur 'n e-pos na:
Mnr. Tom Meevis, advokaat by Law & More - [e-pos beskerm]
Mnr. Maxim Hodak, advokaat by & More - [e-pos beskerm]

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.