KANTOOR KLAGTES PROSEDURE

Law & More waardeer die tevredenheid van ons kliënte. Ons firma sal die beste probeer om tot u diens te wees. Tog kan dit gebeur dat u ontevrede is oor 'n sekere aspek van ons dienste. U sal hieronder die aksie sien wat u in sulke omstandighede kan neem.

As u ontevrede is oor die totstandkoming en implementering van 'n opdragooreenkoms, die kwaliteit van ons dienste of die bedrag van ons faktuur, word u versoek om eers u besware by u eie prokureur in te dien. U kan ook kontak met mnr. TGLM Meevis van ons firma. Ons firma sal die klagte hanteer volgens 'n prosedure soos beskryf in ons kantoorklagprosedure.

Ons sal in oorleg met u 'n oplossing vind vir die probleem wat so vinnig moontlik geopper word. Ons sal sodanige oplossing altyd skriftelik bevestig. U kan verwag om binne 4 weke ons reaksie op u klagte skriftelik te ontvang. As ons van hierdie kwartaal afwyk, sal ons u betyds in kennis stel, en die rede vir die afwyking en die term waarbinne u 'n reaksie van ons verwag, kan noem.

Artikel 1 Definisies

In hierdie klagprosedure sal die onderstaande bepalings die volgende betekenisse hê:

klagte: enige skriftelike uitdrukking van ontevredenheid deur of namens 'n kliënt teenoor die prokureur of die persoon (e) wat onder sy / haar verantwoordelikheid werk rakende die sluiting of uitvoering van 'n kliënteaanspraak vir professionele dienste (ooreenkoms van opdrag), die kwaliteit van sodanige dienste gelewer of die bedrag wat vir sodanige dienste gefaktureer word, uitgesonderd 'n klagte in die sin van paragraaf 4 van die Nederlandse wet op die prokureursberoep (Advocatenwet);

klaer: 'n kliënt of sy verteenwoordiger wat 'n klag indien;

klagte beampte: die advokaat wat aangekla word van die hantering van die klagte, aanvanklik mnr TGLM Meevis.

Artikel 2 Toepassingsgebied

2.1 Hierdie klagteprosedure is van toepassing op elke diens vir professionele dienste gelewer deur Law & More B.V. aan sy kliënte.

2.2 Dit is die verantwoordelikheid van elke advokaat van Law & More B.V. om alle klagtes in ooreenstemming met hierdie klagteprosedure te hanteer.

Artikel 3 Doelstellings

Die doel van hierdie klagteprosedure is:

  • om 'n prosedure op te stel waarvolgens klagtes op 'n oplossingsgerigte manier en binne 'n redelike tyd opgelos kan word;
  • om 'n prosedure vas te stel vir die vasstelling van die oorsaak (s) van 'n kliënteklag;
  • bestaande kliëntverhoudinge te handhaaf en te verbeter deur klagtes op 'n behoorlike manier te hanteer;
  • om die reaksie op enige klagte op 'n kliëntgerigte manier te bevorder;
  • om die kwaliteit van die dienste te verbeter deur klagtes op te los en te ontleed.

Artikel 4 Inligting met die aanvang van dienste

4.1 Hierdie klagteprosedure is bekend gemaak. In enige opdragbrief met 'n kliënt, sal die kliënt in kennis gestel word dat daar 'n klagteprosedure bestaan, en dat hierdie prosedure van toepassing sal wees op die dienste wat gelewer word.

4.2 Die standaard verbintenisvoorwaardes (algemene voorwaardes) wat van toepassing is op enige kliënteaanspanning (ook op grond van enige aanstellingsbrief met 'n kliënt), moet die onafhanklike party of liggaam aan wie / waar 'n klag wat nie in ooreenstemming met hierdie klagteprosedure opgelos is nie, ingedien kan word ten einde die 'n bindende besluit.

4.3 Klagtes in die sin van artikel 1 van hierdie klagprosedure wat nie opgelos is nadat dit in ooreenstemming met hierdie klagteprosedure hanteer is nie, kan voorgelê word aan die advokaat vir geskilkomiteeGeschillencommissie Advocatuur).

Artikel 5 Prosedures vir interne klagtes

5.1 As 'n kliënt die kantoor nader met 'n klag met betrekking tot instruksies aan Law & More B.V.., moet die klagte aan die klagtebeampte gestuur word.

5.2 Die klagtebeampte sal die persoon teen wie die klag ingedien is, inlig oor die indiening van die klagte en sal die klaer en die persoon teen wie die klag gerig is die geleentheid gee om die klag te verduidelik.

5.3 Die persoon teen wie die klag ingedien is, sal probeer om die saak saam met die betrokke kliënt op te los, al dan nie onderhewig aan die ingryping van die klagtebeampte.

5.4 Die klagtebeampte moet 'n klag binne vier weke na ontvangs van die klagte oplos, of die klaer, met redes daarvoor, in kennis stel van enige afwyking van hierdie termyn, met vermelding van die termyn waarbinne 'n mening oor die klag gegee moet word.

5.5 Die klagtebeampte moet die klaer en die persoon teen wie die klag gerig is, skriftelik inlig oor die mening oor die meriete van die klagte, al dan nie met enige aanbevelings.

5.6 Indien die klag bevredigend hanteer is, sal die klaer, die klagtebeampte en die persoon teen wie die klag ingedien is, die mening onderteken oor die meriete van die klagte.

Artikel 6 Vertroulikheid en gratis hantering van klagtes

6.1 Die klagtebeampte en die persoon teen wie die klag ingedien is, moet vertroulik wees met betrekking tot die hantering van die klagte.

6.2 Die klaer is nie vergoeding verskuldig ten opsigte van die koste van die hantering van die klagte nie.

Artikel 7 Verantwoordelikhede

7.1 Die klagtebeampte is verantwoordelik vir die tydige hantering van die klagte.

7.2 Die persoon teen wie die klag ingedien is, hou die klagtebeampte op hoogte van enige kontak met die klaer en enige lewensvatbare oplossing.

7.3 Die klagtebeampte hou die klaer op hoogte van die hantering van die klagte.

7.4 Die klagtebeampte moet toesien dat 'n lêer oor die klag gehou word.

Artikel 8 Klageregistrasie

8.1 Die klagtebeampte sal die klagte registreer en die onderwerp van die klag identifiseer.

8.2 'n Klag kan onderverdeel word in afsonderlike onderwerpe.

8.3 Die klagtebeampte moet van tyd tot tyd verslag doen oor die hantering van enige klagtes en aanbevelings doen om nuwe klagtes te voorkom en om prosedures te verbeter.

8.4 Enige verslag en aanbevelings moet ten minste een keer per jaar bespreek en voorgelê word vir besluitneming.

Wil u weet wat? Law & More kan doen vir jou as 'n prokureursfirma in Eindhoven en Amsterdam?
Kontak ons ​​dan per telefoon +31 40 369 06 80 of stuur 'n e-pos na:
Mnr. Tom Meevis, advokaat by Law & More - [e-pos beskerm]
Mnr. Maxim Hodak, advokaat by & More - [e-pos beskerm]

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.