Prosedure vir klagtes by die kantoor

Law & More waardeer die tevredenheid van ons kliënte. Ons firma sal die beste probeer om tot u diens te wees. Tog kan dit gebeur dat u ontevrede is oor 'n sekere aspek van ons dienste. U sal hieronder die aksie sien wat u in sulke omstandighede kan neem.

As u ontevrede is oor die totstandkoming en implementering van 'n opdragooreenkoms, die kwaliteit van ons dienste of die bedrag van ons faktuur, word u versoek om eers u besware by u eie prokureur in te dien. U kan ook kontak met mnr. TGLM Meevis van ons firma. Ons firma sal die klagte hanteer volgens 'n prosedure soos beskryf in ons kantoorklagprosedure.

Ons sal in oorleg met u 'n oplossing vind vir die probleem wat so vinnig moontlik geopper word. Ons sal sodanige oplossing altyd skriftelik bevestig. U kan verwag om binne 4 weke ons reaksie op u klagte skriftelik te ontvang. As ons van hierdie kwartaal afwyk, sal ons u betyds in kennis stel, en die rede vir die afwyking en die term waarbinne u 'n reaksie van ons verwag, kan noem.

Artikel 1 Definisies

In hierdie klagprosedure sal die onderstaande bepalings die volgende betekenisse hê:

klagte: enige skriftelike uitdrukking van ontevredenheid deur of namens 'n kliënt teenoor die prokureur of die persoon (e) wat onder sy / haar verantwoordelikheid werk rakende die sluiting of uitvoering van 'n kliënteaanspraak vir professionele dienste (ooreenkoms van opdrag), die kwaliteit van sodanige dienste gelewer of die bedrag wat vir sodanige dienste gefaktureer word, uitgesonderd 'n klagte in die sin van paragraaf 4 van die Nederlandse wet op die prokureursberoep (Advocatenwet);

klaer: 'n kliënt of sy verteenwoordiger wat 'n klag indien;

klagte beampte: die advokaat wat aangekla word van die hantering van die klagte, aanvanklik mnr TGLM Meevis.

Artikel 2 Toepassingsgebied

2.1 Hierdie klagteprosedure is van toepassing op elke beroep vir professionele dienste gelewer deur Law & More BV aan sy kliënte.

2.2 Dit is die verantwoordelikheid van elke advokaat van Law & More BV om alle klagtes te hanteer in ooreenstemming met hierdie klagteprosedure.

Artikel 3 Doelstellings

Die doel van hierdie klagteprosedure is:

  • om 'n prosedure op te stel waarvolgens klagtes op 'n oplossingsgerigte manier en binne 'n redelike tyd opgelos kan word;
  • om 'n prosedure vas te stel vir die vasstelling van die oorsaak (s) van 'n kliënteklag;
  • bestaande kliëntverhoudinge te handhaaf en te verbeter deur klagtes op 'n behoorlike manier te hanteer;
  • om die reaksie op enige klagte op 'n kliëntgerigte manier te bevorder;
  • om die kwaliteit van die dienste te verbeter deur klagtes op te los en te ontleed.

Artikel 4 Inligting met die aanvang van dienste

4.1 Hierdie klagteprosedure is openbaar gemaak. In enige aanstellingsbrief met 'n kliënt word die kliënt in kennis gestel dat daar 'n klagteprosedure is, en dat hierdie prosedure van toepassing is op die dienste wat gelewer word.

4.2 Die standaardbetrekkinge (algemene voorwaardes) wat van toepassing is op enige kliënteaanspanning (ook op grond van enige aanstellingsbrief met 'n kliënt), moet die onafhanklike party of liggaam aan wie / waar 'n klag wat nie in ooreenstemming met hierdie klagteprosedure opgelos is nie, ingedien kan word ten einde die 'n bindende besluit.

4.3 Klagtes in die sin van artikel 1 van hierdie klagteprosedure wat nie opgelos is nadat dit volgens hierdie klagteprosedure gehanteer is nie, kan by die dispuutkomitee se advokaat ingedien word (Geschillencommissie Advocatuur).

Artikel 5 Prosedures vir interne klagtes

5.1 As 'n kliënt die kantoor nader met 'n klag ten opsigte van instruksies wat aan hom gegee is Law & More BV., Sal die klagte aan die klagbeampte gestuur word.

5.2 Die klagbeampte sal die persoon teen wie die klag ingedien is, inlig oor die indiening van die klagte en sal die klaer en die persoon teen wie die klag die geleentheid gebied is om die klagte te verduidelik, gee.

5.3 Die persoon teen wie die klag gelê is, sal poog om die probleem op te los, tesame met die betrokke kliënt, ongeag of die klagtebeampte hom ingryp of nie.

5.4 Die klagbeampte sal 'n klag binne vier weke na ontvangs van die klagte oplos, of die klaer inlig, met vermelding van gronde, van enige afwyking van hierdie termyn, met 'n aanduiding van die termyn waarbinne 'n mening oor die klagte gegee moet word.

5.5 Die klagbeampte sal die klaer en die persoon teen wie die klagte ingedien is, skriftelik inlig oor die mening oor die meriete van die klag, al dan nie met enige aanbevelings.

5.6 As die klagte bevredigend hanteer is, sal die klaer, die klagbeampte en die persoon teen wie die klag gelê is, die mening oor die meriete van die klagte onderteken.

Artikel 6 Vertroulikheid en gratis hantering van klagtes

6.1 Die klagbeampte en die persoon teen wie die klag gelê is, moet vertroulikheid met betrekking tot die hantering van die klagte nakom.

6.2 Die klaer is nie vergoed vir die koste van die hantering van die klagte nie.

Artikel 7 Verantwoordelikhede

7.1 Die klagbeampte is verantwoordelik vir die tydige hantering van die klagte.

7.2 Die persoon teen wie die klagte gelê is, moet die klagbeampte op hoogte hou van enige kontak met die klaer en enige lewensvatbare oplossing.

7.3 Die klagbeampte hou die klaer op hoogte van die hantering van die klagte.

7.4 Die klagbeampte sal toesien dat 'n lêer oor die klagte bewaar word.

Artikel 8 Klageregistrasie

8.1 Die klagbeampte sal die klagte registreer en die onderwerp van die klagte identifiseer.

8.2 'n Klag kan onderverdeel word in afsonderlike onderwerpe.

8.3 Die klagbeampte sal periodiek verslag doen oor die hantering van klagtes en aanbevelings doen om te voorkom dat nuwe klagtes ontstaan ​​en prosedures verbeter.

8.4 Enige verslag en aanbevelings moet minstens een keer per jaar bespreek en voorgelê word vir besluitneming.