Vrywaring

Die inligting verskaf op die Law & More BV se webwerf is uitsluitlik bedoel om as algemene inligting te dien. Geen regte kan op hierdie inligting verkry word nie. Law & More BV kan nie gehou word nie en is nie aanspreeklik vir enige skade wat voortspruit uit of as gevolg van onvolledige en / of onakkurate inligting op die webwerf nie. Inligting gestuur aan Law & More BV via e-pos of die kontakvorm op die webwerf van Law & More BV is nie veilig nie en sal nie as vertroulik beskou word nie.