Die voorlopige verhoor van getuies: visvang vir getuienis

Opsomming

Voorlopige getuienisondersoek

Ingevolge die Nederlandse reg kan 'n hof op versoek van een van die (belanghebbende) partye 'n voorlopige getuienisondersoek gelas. Tydens so 'n verhoor is 'n mens verplig om die waarheid te praat. Die wettige sanksie vir meineed is 'n vonnis van ses jaar. Daar is egter enkele uitsonderings op die getuienisverpligting. Die wet ken byvoorbeeld 'n professionele en familiale voorreg. 'N Versoek om 'n voorlopige getuienisondersoek kan ook verwerp word wanneer hierdie versoek gepaard gaan met 'n gebrek aan belangstelling, wanneer daar wettige misbruik is, in geval van 'n botsing met die beginsels van die behoorlike proses of wanneer daar ander belange is wat swaar weeg regverdig 'n verwerping. 'N Versoek om 'n voorlopige getuienisondersoek kan byvoorbeeld afgekeur word as 'n mens probeer om handelsgeheime van die deelnemer te ontdek of wanneer 'n sogenaamde visekspedisie. Ten spyte van hierdie reëls, kan daar ontstellende situasies voorkom; byvoorbeeld in die trustektor.

Die voorlopige verhoor

Trust sektor

In die trustektor is 'n groot deel van die verspreide inligting gewoonlik vertroulik; nie in die minste inligting van die kliënte van 'n trustkantoor nie. Daarbenewens kry 'n trustkantoor dikwels toegang tot bankrekeninge, wat natuurlik 'n hoë mate van vertroulikheid vereis. In 'n belangrike uitspraak het die hof beslis dat 'n trustkantoor self nie aan (afgeleide) regsprivilegie onderworpe is nie. Die gevolg hiervan is dat die 'trustgeheim' omseil kan word deur 'n voorlopige getuienisondersoek aan te vra. Die rede dat die hof nie aan die trustektor en sy werknemers 'n afgeleide regsprivilegie wou gee nie, is klaarblyklik die feit dat die belangrikheid van die vind van die waarheid die belangrikste is in so 'n geval, wat as problematies beskou kan word. Gevolglik kan 'n party soos die belastingowerheid, alhoewel hy nie oor voldoende getuienis beskik om 'n prosedure te begin nie,, deur 'n voorlopige getuienisondersoek, baie (geklassifiseerde) inligting by 'n reeks werknemers in 'n trustkantoor inwin om 'n prosedure meer lewensvatbaar te maak. Nietemin kan die belastingpligtige self toegang tot sy inligting soos bedoel in artikel 47 AWR, weier op grond van die vertroulikheid van sy kontak met 'n persoon met 'n wettige plig tot vertroulikheid (prokureur, notaris, ens.) Wat hy genader het. Die trustkantoor kan dan verwys na hierdie weieringsreg van die belastingbetaler, maar in daardie geval moet die trustkantoor nietemin openbaar wie die betrokke belastingbetaler is. Hierdie moontlikheid om die 'trustgeheim' te omseil word dikwels as 'n groot probleem gesien en op hierdie oomblik is daar slegs 'n beperkte hoeveelheid oplossings en moontlikhede vir werknemers van 'n trustkantoor om tydens 'n voorlopige getuienisondersoek te weier om vertroulike inligting te openbaar.

Oplossings

Soos reeds genoem, is onder hierdie moontlikhede dat die teenparty inisieer visvang ekspedisies, dat die teenparty maatskappygeheime probeer ontdek of dat die teenparty 'n te swak saak het. Onder sekere omstandighede hoef 'n mens nie teen hom- of haarself te getuig nie. Dikwels is sulke redes egter nie in die spesifieke geval relevant nie. In een van haar verslae van 2008 stel die advieskomitee vir die burgerlike prosesreg (“Adviescommissie van het Burgerlijk Procesrecht”) 'n ander grondslag: proporsionaliteit. Volgens die Advieskomitee moet dit moontlik wees om 'n versoek om samewerking te weier wanneer die uitslag duidelik buite verhouding sou wees. Dit is 'n billike maatstaf, maar dit bly steeds die vraag tot watter mate hierdie kriterium effektief sou wees. Solank die hof in elk geval nie hierdie spoor volg nie, sal die streng regstelsel en regspraak steeds van krag bly. Steeds maar regverdig? Dit is die vraag.

Die volledige weergawe van hierdie witskrif is via hierdie skakel in Nederlands beskikbaar.

Kontak

Indien u enige vrae of kommentaar het nadat u hierdie artikel gelees het, kontak gerus mnr. Maxim Hodak, prokureur by Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl or mr. Tom Meevis, attorney-at-law at Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl or call us on +31 (0)40-3690680.

Deel