Erkenning en afdwinging van buitelandse vonnisse in Nederland

Erkenning en afdwinging van buitelandse vonnisse in Nederland

Kan 'n uitspraak in die buiteland in Nederland erken en/of toegepas word? Dit is 'n algemene vraag in die regspraktyk wat gereeld oor internasionale partye en geskille handel. Die antwoord op hierdie vraag is nie onomwonde nie. Die leerstelling van erkenning en afdwinging van buitelandse vonnisse is taamlik kompleks as gevolg van verskillende wette en regulasies. Hierdie blog bied 'n kort uiteensetting van die toepaslike wette en regulasies in die konteks van erkenning vir die toepassing van buitelandse vonnisse in Nederland. Op grond hiervan sal bogenoemde vraag in hierdie blog beantwoord word.

Erkenning en afdwinging van buitelandse vonnisse in Nederland

Wat erkenning en afdwinging van buitelandse vonnisse betref, is artikel 431 van die Code of Civil Procedure (DCCP) sentraal in Nederland. Dit bepaal die volgende:

'1. Behoudens die bepalings van Artikels 985-994, kan nóg besluite wat deur buitelandse howe geneem word, of outentieke instrumente wat buite Nederland opgestel is, in Nederland afgedwing word.

2. Die sake kan in die Nederlandse hof aangehoor en besleg word. '

Artikel 431 paragraaf 1 BGBP - handhawing van 'n buitelandse vonnis

Die eerste paragraaf van art. 431 DCCP handel oor die handhawing van buitelandse vonnisse en is duidelik: die basiese beginsel is dat buitelandse vonnisse nie in Nederland toegepas kan word nie. Die eerste paragraaf van bogenoemde artikel gaan egter verder en bepaal dat daar ook 'n uitsondering is op die basiese beginsel, naamlik in die gevalle waarvoor in die artikels 985-994 DCCP voorsiening gemaak word.

Artikels 985-994 DCCP bevat algemene reëls vir die prosedure vir die toepassing van afdwingbare titels wat in die buiteland geskep is. Hierdie algemene reëls, ook bekend as die exequatur -prosedure, is volgens artikel 985 (1) DCCP slegs van toepassing in die geval dat ''n beslissing van die hof van 'n vreemde staat in Nederland afdwingbaar is kragtens 'n verdrag of kragtens die wet'.

Op Europese (EU) vlak, byvoorbeeld, bestaan ​​die volgende relevante regulasies in hierdie konteks:

  • EEX -regulasie oor internasionale burgerlike en kommersiële aangeleenthede
  • Ibis -regulasie oor internasionale egskeiding en ouerlike verantwoordelikheid
  • Onderhoudsregulasie oor internasionale kinder- en gadeonderhoud
  • Regulasie oor huweliksgoedere oor Internasionale Huweliksgoedere
  • Vennootskapsregulasie oor internasionale vennootskapsreg
  • Erfenisverordening oor internasionale erfreg

As 'n buitelandse uitspraak kragtens 'n wet of verdrag in Nederland afdwingbaar is, vorm die besluit nie outomaties 'n afdwingbare bevel nie, sodat dit toegepas kan word. Vir hierdie doel moet die Nederlandse hof eers versoek word om die verlof vir afdwinging soos beskryf in artikel 985 DCCP toe te staan. Dit beteken nie dat die saak weer ondersoek sal word nie. Dit is nie die geval nie, volgens artikel 985 Rv. Daar is egter kriteria op grond waarvan die hof beoordeel of verlof toegestaan ​​word al dan nie. Die presiese kriteria word gespesifiseer in die wet of verdrag op grond waarvan die besluit afdwingbaar is.

Artikel 431 paragraaf 2 BGBP - erkenning van 'n buitelandse vonnis

In die geval dat daar geen afdwingingsverdrag tussen Nederland en die buiteland is nie, is 'n buitelandse uitspraak ingevolge art. 431 paragraaf 1 DCCP in Nederland nie in aanmerking kom vir afdwinging nie. 'N Voorbeeld hiervan is 'n Russiese oordeel. Daar is immers geen verdrag tussen die Koninkryk van Nederland en die Russiese Federasie wat die wedersydse erkenning en afdwinging van vonnisse in burgerlike en handelsaangeleenthede reguleer nie.

As 'n party nietemin 'n buitelandse vonnis wil afdwing wat kragtens 'n verdrag of wet nie afdwingbaar is nie, bied artikel 431 paragraaf 2 DCCP 'n alternatief. Die tweede paragraaf van artikel 431 DCCP bepaal dat 'n party, vir wie die vonnis in die buitelandse vonnis uitgespreek is, die saak weer voor die Nederlandse hof kan bring om 'n vergelykbare besluit te verkry wat afgedwing kan word. Die feit dat 'n buitelandse hof reeds oor dieselfde geskil beslis het, verhinder nie dat die geskil weer voor die Nederlandse hof gebring kan word nie.

In hierdie nuwe verrigtinge ingevolge artikel 431, paragraaf 2 DCCP, sal die Nederlandse hof 'in elke spesifieke geval beoordeel of en in watter mate gesag aan 'n buitelandse vonnis toegeskryf moet word' (HR 14 November 1924, NJ 1925, Bontmantel). Die basiese beginsel hier is dat 'n buitelandse uitspraak (wat die krag van res judicata verkry het) in Nederland erken word as die volgende minimum vereistes in die uitspraak van die Hooggeregshof van 26 September 2014 ontwikkel is (ECLI: NL: HR: 2014: 2838, Gazprombank) voltooi is:

  1. die bevoegdheid van die hof wat die buitelandse uitspraak gelewer het, berus op 'n jurisdiksiegrond wat algemeen volgens internasionale standaarde aanvaarbaar is;
  2. die buitelandse oordeel bereik is in 'n geregtelike prosedure wat voldoen aan die vereistes van behoorlike regsproses en met voldoende waarborge;
  3. die erkenning van die buitelandse oordeel is nie in stryd met die Nederlandse openbare orde nie;
  4. daar is geen sprake van 'n situasie waarin die buitelandse uitspraak onverenigbaar is met 'n beslissing van 'n Nederlandse hof wat tussen die partye gegee is nie, of met 'n vorige beslissing van 'n buitelandse hof wat tussen dieselfde partye in 'n geskil oor dieselfde onderwerp gegee is en gebaseer is op dieselfde oorsaak.

As aan bogenoemde voorwaardes voldoen word, mag 'n saaklike afhandeling van die saak nie geneem word nie en kan die Nederlandse hof volstaan ​​met die skuldigbevinding van die ander party aan dit waaraan dit reeds in die buitelandse vonnis gevonnis is. Let asseblief daarop dat die buitelandse vonnis in hierdie stelsel, wat in regspraak ontwikkel is, nie 'afdwingbaar' verklaar word nie, maar 'n nuwe skuldigbevinding word gegee in 'n Nederlandse uitspraak wat ooreenstem met die skuldigbevinding in die buitelandse vonnis.

As die voorwaardes a) tot d) nie nagekom word nie, sal die inhoud van die saak steeds wesenlik deur die hof behandel moet word. Of en, indien wel, watter bewyswaarde aan die buitelandse oordeel toegeken moet word (nie in aanmerking kom vir erkenning nie), word aan die diskresie van die regter oorgelaat. Dit blyk wel uit regspraak dat die Nederlandse hof, wat die toestand van openbare orde betref, waarde heg aan die beginsel van die reg om aangehoor te word. Dit beteken dat as die buitelandse oordeel in stryd met hierdie beginsel is, die erkenning daarvan waarskynlik in stryd is met die openbare beleid.

Is u betrokke by 'n internasionale regsgeskil en wil u hê dat u buitelandse oordeel in Nederland erken of toegepas moet word? Kontak asseblief Law & More. By Law & More, ons verstaan ​​dat internasionale regsgeskille kompleks is en verreikende gevolge vir die partye kan hê. Dit is hoekom Law & Morese prokureurs gebruik 'n persoonlike, maar voldoende benadering. Saam met u ontleed hulle u situasie en gee 'n uiteensetting van die volgende stappe wat geneem moet word. Indien nodig, help ons prokureurs, wat kundiges is op die gebied van internasionale en prosedurele reg, u ook graag met enige erkennings- of afdwingingsverrigtinge.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.